PROGRAM SZKOLENIA: 
I. Charakter prawny korekty finansowej

1. Korekta finansowa jako kara umowna zastrzeżona w umowie o dofinansowanie
2. Korekta finansowa jako przedmiot decyzji administracyjnej
3. Korekta finansowa jako element decyzji z art. 207 ufp
4. Od czego zależy charakter prawny korekty finansowej – czy może być on zmienny w zależności od występującej sytuacji w sprawie?
5. Jak charakter korekty finansowej definiują sądy?
6. W jaki sposób charakter prawny korekty finansowej wpływa na obowiązki instytucji nakładającej korektę finansową?
7. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
8. W jaki sposób charakter prawny korekty finansowej wpływa na środki ochrony prawnej dla beneficjentów chcących uniknąć korekty finansowej?

II. Etap realizacji i podstawa prawna nałożenia korekty finansowej

1. Na jakich etapach realizacji projektu instytucja może nałożyć na beneficjenta korektę finansową? – czy tylko po kontroli projektu?
2. Na jakiej podstawie prawnej instytucja powinna nałożyć korektę finansową?
3. Czy instytucja może nałożyć korektę finansową stosując wyłącznie taryfikator korekt finansowych?
4. W jakiej formie powinna być nałożona korekta finansowa?
5. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
6. Jak skutecznie podnieść zarzuty względem instytucji, która nałożyła korektę  finansową w oparciu o wadliwą podstawę prawną?

III. Naruszenie Pzp podstawą nałożenia korekty finansowej

1. Czy każde naruszenie Pzp niesie za sobą korektę finansową?
2. Za jakie naruszenia Pzp instytucja powinna nakładać korekty finansowe a jakie naruszenia powinny być wolne od korekt finansowych?
3. W jaki sposób w systemie korekt finansowych naruszenie Pzp wiąże się z wystąpieniem nieprawidłowości?
4. Czy wskazanie naruszenia poszczególnego przepisu Pzp w taryfikatorze korekt finansowych stanowi wystarczającą przesłankę do nałożenia korekty finansowej?
5. W jaki sposób instytucja nakładająca korektę finansową powinna uzasadnić jej nałożenie, aby ta była nałożona w sposób prawidłowy?
6. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
7. Jaką argumentację powinien podjąć beneficjent aby uchylić korektę finansową?
8. Nowelizacja Pzp a korekty finansowe

IV.  Inne naruszenia niż Pzp przesądzające o wystąpieniu korekty finansowej

1. Naruszenia w toku realizacja zakresu rzeczowego projektu
2. Nieosiągnięcie wskaźników realizacji projektu
3. Kwestia kwalifikowalności podatku VAT
4. Niezachowanie trwałości
5. Inne przypadki

V. Ustalenie wartości korekty finansowej

1. Na podstawie jakich zasad instytucja powinna ustalić wartość korekty finansowej?
2. Jak ustalenie wartości korekty finansowej wygląda w praktyce?
3. Wedle, której wersji taryfikatora nałożyć korektę finansową jeżeli ten zmienił się w toku realizacji projektu lub w toku prowadzonej kontroli?
4. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?

VI. Procedura zwrotu środków

1. Od czego zależy zastosowanie przez instytucję cywilnej lub administracyjnej procedury zwrotu środków?
2. Czy możliwe jest aby w jednej sprawie dopuszczalne dla beneficjenta były zarówno cywilne jak i administracyjne środki zaskarżenia korekty finansowej?
3. W jaki sposób instytucja powinna przeprowadzić procedurę zwrotu środków – na jakich zasadach powinna się opierać?
4. Dlaczego przepisy Ordynacji podatkowej są pomocne dla beneficjenta w sprawie zwrotu środków?
5. Jakie błędy w tym zakresie najczęściej popełniają instytucje przyznające dofinansowanie unijne?
6. Jakie zarzuty beneficjenta są w stanie przesądzić o zaniechaniu żądania zwrotu środków? – jak je sformułować i uzasadnić?

VII.  Korekty finansowe w orzecznictwie sądów

1. Omówienie najistotniejszych orzeczeń zapadłych w sprawach korekt w perspektywie 2007-2013 i możliwości ich wykorzystania w sprawach z perspektywy 2014-2020
2. Jakie błędy sądy wytykały instytucjom żądającym zwrotu środków i nakładającym korekty?
3. Jakie błędy proceduralne beneficjentów pozbawiały ich szans na uchylenie korekty mimo posiadania merytorycznej racji?

VIII. Dodatkowe sankcje występujące przy korekcie

1. Odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych kiedy występują i jak je naliczać?
2. Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymywania dofinansowania unijnego na okres 3 lat
3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
4. Odpowiedzialność karna

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 07.12.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.