Joanna Sebzda – Załuska

Joanna Sebzda – Załuskaradca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Kierownika Wydziału Prawnego, a następnie na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Zdobyte doświadczenie skutecznie wykorzystuje świadcząc od ponad 8 lat usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.

Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest  publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Absolwentka Podyplomowych Studiów „Nowoczesne Zarządzanie Kadrami” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Grzegorz Karwatowicz

Grzegorz KarwatowiczOf counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

doświadczenie zawodowe

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe. Współtworzył również system nakładania korekt finansowych dla dolnośląskiego RPO. Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Obecnie – jako ekspert ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych – GWW Legal – świadczy usługi doradztwa prawnego związane z realizacją projektów unijnych, w tym zwłaszcza wspiera tak Beneficjentów, jak i instytucje przyznające środki unijne (IZ, IP, IW) w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych związanych z korektami finansowymi oraz zwrotem środków unijnych. Brał czynny udział w ponad stu postępowaniach związanych ze zwrotem środków zarówno po stronie Beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. Najwyższa korekta finansowa jaką obronił, to niespełna 60 000 000,oo PLN.

Świadczy również doradztwo z zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, w tym zamawiających klasycznych i sektorowych, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań jako pełnomocnik zamawiającego. Brał udział w wyłanianiu podmiotów prywatnych do wspólnej realizacji przedsięwzięć w ramach PPP, w tym tzw. dużego PPP (na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi). Reprezentował w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UZP, na rozprawach przed KIO oraz komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

publikacje

Istotne miejsce jakie posiada Grzegorz Karwatowicz w doktrynie związanej z zamówieniami publicznymi, występującymi w projektach unijnych nieprawidłowościami oraz nakładaniem korekt finansowych uwypukla fakt, iż organy administracji publicznej w toku sporządzania informacji pokontrolnych oraz w wydawanych decyzjach w przedmiocie zwrotu środków wielokrotnie posiłkują się ustaleniami zawartymi w publikacjach Grzegorza Karwatowicza. Poglądy Grzegorza Karwatowicza są także przywoływane w uzasadnieniach do orzeczeń sądów administracyjnych.

Grzegorz Karwatowicz jest współautorem – jedynej jak do tej pory na rynku wydawniczym książkowej monografii prawniczej dotyczącej korekt finansowych – „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” a także współautorem jedynej książkowej monografii prawniczej w zakresie specyfiki udzielania zamówień publicznych, których przedmiot współfinansowany jest ze środków unijnych – „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Oprócz wyżej wymienionych monografii Grzegorz Karwatowicz jest autorem poradnika „Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowych środków”, który stanowi najobszerniejszy komentarz – spośród dostępnych pozycji wydawniczych – przepisu art. 207 ustawy o finansach publicznych – przedmiotowo istotnej regulacji w zakresie zwrotu środków pochodzących ze współfinansowania unijnego.

Opublikował nadto 4 inne monografie poświęcone problematyce pomocy publicznej, w tym funduszom unijnym oraz zamówieniom publicznym. Najnowszą pozycją wydawniczą jest  publikacja (współautor J. Sebzda-Załuska) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.

Na uwagę zasługuje również bogaty dorobek (ponad stu) artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych pismach branżowych i prawniczych, w tym dwumiesięczniku Najwyższej Izby Kontroli „Kontrola Państwowa”, miesięczniku regionalnych izb obrachunkowych „Finanse Komunalne”, czy miesięcznikach: „Przetargi Publiczne”, „Finanse Publiczne”, „Finanse Sektora Publicznego”.

Grzegorz Karwatowicz jest także ekspertem współpracującym z najbardziej poczytnymi dziennikami w Polsce: „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennikiem Gazetą Prawną”, dla których udziela wywiadów oraz komentuje sprawy związane z funduszami unijnymi oraz zamówieniami publicznymi. Eksperckich komentarzy udziela również Polskiej Agencji Prasowej.

szkolenia

Status Grzegorza Karwatowicza jako czołowego eksperta w zakresie zamówień publicznych oraz problematyki nieprawidłowości w projektach unijnych, korektach finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych oraz zwrotu środków potwierdza działalność edukacyjna i szkoleniowa. Grzegorz Karwatowicz z wyżej wymienionego zakresu przeprowadził około 200 szkoleń, w których uczestniczyło wielu przedstawicieli organów i instytucji publicznych występujących w systemach realizacji programów operacyjnych i pełniących funkcję IZ, IP, IP II st., IPOC oraz beneficjentów.

W szkoleniach przeprowadzonych przez Grzegorza Karwatowicz uczestniczyli przedstawiciele m.in. organów i instytucji takich jak: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Najwyższa Izba Kontroli, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Grzegorz Karwatowicz szkolił także największych zamawiających i beneficjentów wsparcia unijnego, w tym przedstawicieli: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Politechniki Wrocławskiej, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, biura zamówień publicznych m.st. Warszawy, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Agencji Rynku Rolnego, Urzędu Miasta Poznania, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zakładu Opieki Zdrowotnej w MSWiA w Białymstoku, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Krzysztof Karwatowicz

Krzysztof KarwatowiczKierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Santok (wchodzi w skład MOF Gorzowa Wlkp.).

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Dyrektora Wydziału Strategii Miasta Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp..

Ukończył politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentem studiów Narodowego Banku Polskiego „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro”.

Jest autorem formuły powołania i funkcjonowania aglomeracji gorzowskiej, autorem koncepcji realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wlkp., koordynatorem prac nad sformułowaniem Strategii ZIT. Opracował również stanowisko miasta Gorzowa Wlkp. do Regionalnego Programu Operacyjnego, Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Lubuskiego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska 2030. Przygotowywał opinie nt. rozporządzeń unijnych dot. funduszy strukturalnych. Jest jednym z autorów Koncepcji Rozwoju Euroregionu Pro Europa Viadrina. Został powołany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako ekspert do Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Był członkiem zespołu opracowującego Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Jest autorem ok 200 publikacji nt. funduszy UE i integracji europejskiej.

Przygotował wiele projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dot. m.in. infrastruktury turystycznej, edukacji, dziedzictwa kulturowego, rozwoju przedsiębiorczości, transportu, programowania rozwoju miast i gmin.

Jest również doświadczonym wykładowcą. Prowadził szkolenia w projektach prowadzonych przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, szkolenia dotyczące funduszy UE dla samorządów oraz sektora edukacji. Był wykładowcą- ekspertem w projekcie współpracy z Republiką Mołodowy. Jest autorem szkoleń dotyczących wspierania przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej.

Iwona Kurowska - Korzystka

Iwona Kurowska - Korzystka

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Od 1999 roku pracownik samorządowy szczebla powiatowego. Przez 11 lat kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Posiada dużą wiedzę z zakresu ochrony gruntów rolnychi leśnych, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, postępowań przed organami administracji samorządowej.

Na co dzień zajmuje się m. in. uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, wydawaniem zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i naliczaniem opłat z tym związanych.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów „Bankowość i Finanse” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Uczestniczka licznych kursów i szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

Współautorka artykułów pt.:”Usuwanie drzew i krzewów pod kontrolą”, „Gospodarka przestrzenna a realizacja inwestycji”, „Dostęp do informacji o środowisku” i „Uprawnienia geotechniczne”, które w 2007 roku ukazały się w miesięczniku Przetargi Publiczne.

Dr Andrzela Gawrońska - Baran

Dr Andrzela Gawrońska - Baran

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada 15 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz podyplomowe Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (praca dyplomowa nt. „Prawo wspólnotowe a prawo krajowe w perspektywie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej”).

Obroniła rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk prawnych na temat „Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne”, która została następnie opublikowana w formie monografii prawniczej przez Wydawnictwo LexisNexis (obecnie Wolters Kluwer).

Dr Gawrońska-Baran doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych zdobywała podczas pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2002-2008, gdzie zajmowała stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, odpowiedzialnego za zagadnienia prawne i legislacyjne, a wcześniej Naczelnika Wydziału Legislacji w Departamencie Prawnym. Brała czynny udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych nad ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz jej kolejnymi nowelizacjami do 2008 r. Następnie współprowadziła spółkę specjalizującą się w obsłudze prawnej, w szczególności w zamówieniach publicznych i prawie gospodarczym. Przez prawie 6 lat kierowała także departamentem zamówień publicznych w dużej jednostce sektora finansów publicznych.

Mecenas Gawrońska-Baran doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom ubiegającym się o zamówienia publiczne, w tym występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.