FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Zgłaszam następujące osoby do udziału w szkoleniu:  Dane osoby do kontaktu w sprawie szkolenia:

  Dane firmy do wystawienia faktury VAT


  WARUNKI ZGŁOSZENIA

  2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia uiszczona zapłata podlega zwrotowi w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym uiszczona zapłata nie podlega zwrotowi.

  3.W przypadku odwołania szkolenia, zwrot uiszczonej zapłaty odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych.

  4. Zastrzega się, że w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, których Organizator szkolenia nie mógł przezwyciężyć możliwa jest zmiana trenera prowadzącego szkolenie, przy czym Organizator szkolenia gwarantuje, że szkolenie przeprowadzone zostanie przez innego trenera posiadającego wiedzę i doświadczenie odpowiadające wiedzy i doświadczeniu trenera zastępowanego.

  5. Uczestnicy przedstawicieli jsfp uiszczą zapłatę za szkolenie w terminie 7 dni po odbytym szkoleniu.

  6. Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Szkoleń KOMPETENCJA Klaudia Dycewicz, Szewce ul. Długa 58c, 55-114 Wisznia Mała.
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w celach marketingowych, w celu zawarcia umowy, wystawiania faktur oraz w celach księgowych.
  Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższymi warunkami i je akceptuję. Upoważniam Centrum Szkoleń " Kompetencja" do wystawienia faktury za koszt uczestnictwa w szkoleniu bez podpisu odbiorcy.