PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Regulacja udzielania zamówień publicznych

1. Przepisy traktatowe
2. Dyrektywy
3. Ustawa Pzp
4. Inne ustawy krajowe m.in. ustawa o finansach publicznych
5. Decyzje KE
6. Komunikaty KE

II. Zasady udzielania zamówień publicznych

1. Omówienie wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych, w tym zwłaszcza zachowania uczciwej konkurencji, niedyskryminacji, przejrzystości postepowania
2. W jakiego rodzaju przepisach zasady te zostały urzeczywistnione?
3. Jak dokonywać interpretacji poszczególnych szczegółowych przepisów ustawy Pzp w świetle zasad udzielania zamówień publicznych?

III. Planowanie i grupowanie zamówień publicznych

1. Obowiązki zamawiającego związane z planowaniem zamówień publicznych
2. W jaki sposób dokonywać grupowania zamówień publicznych, aby nie zostać posądzonym o unikanie stosowania ustawy Pzp?

IV. Wyłączenia ze stosowania przepisów Pzp

1. Wyłączenia podmiotowe
2. Wyłączenia przedmiotowe
3. Wyłączenia kwotowe
4. W jaki sposób należy interpretować przesłanki wyłączenia stosowania ustawy Pzp

V. Tryby udzielenia zamówienia publicznego

1. Wszczęcie postępowania
2. Tryby podstawowe
3. Tryby konkurencyjny
4. Tryby niekonkurencyjne
5. Jakie błędy przy wyborze trybu zamawiający dokonują najczęściej?

VI. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Jakie czynności składają się na czynności przygotowawcze?
2. Które z czynności przygotowawczych są szczególnie istotne ze względu na prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego i dlaczego?
3. Które czynności przygotowawcze – jeżeli nie będą przeprowadzone w sposób poprawny – mogą nie pozwolić na przeprowadzenie prawidłowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego?
4. Omówienie prawidłowego wzorca działania zamawiającego przy dokonywaniu czynności przygotowawczych:

a. ustalanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia,
b. sporządzenie OPZ,
c. ustanowienie warunków udziału w postępowaniu,
d. ustanowienie kryteriów oceny ofert,
e.  żądanie dokumentów od wykonawców,
f. dalsze czynności przygotowawcze.

VII. Przygotowanie dokumentacji postępowania

1. Dokumentacja postępowania, a tryb udzielenia zamówienia.
2. Dokumentacja postępowania, a wartość zamówienia publicznego.
3. Przygotowanie SIWZ, ogłoszeń, wzoru umowy o zamówienie.
4. JEDZ
5. Oświadczenia w postępowaniach poniżej progów unijnych.
6. Jakie błędy w przygotowaniu w przygotowaniu dokumentacji postępowania zdarzają się najczęściej?

VIII. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniej

1. W jaki sposób zamawiający powinien dokonać oceny ofert?
2. Błędy i braki w ofertach – które prowadzą do jej odrzucenia, a które można wyjaśnić / uzupełnić?
3. Wezwanie do usunięcia błędów/ braków oferty.
4. Ocena wyjaśnienia/ uzupełnienia oferty przez wykonawcę.
5. Czynność wyboru oferty najkorzystniejszej.

IX. Umowa o zamówienie

1. Jak sporządzić umowę o zamówienie publiczne – na co w szczególności uważać?
2. Jakie  błędy w umowie o zamówienie popełniają zamawiający i jak ich uniknąć?
3. Zmiana umów o zamówienie publiczne – kiedy może dojść do zmiany? Jakie zmiany są istotne, a które możemy uznać za nieistotne?

X. Środki ochrony prawnej

1. Formalne środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom.
2. Nieformalne „środki ochrony prawnej”.
3. Postępowanie przed KIO.
4. Analiza zasadności wniesienia środka ochrony prawnej.
5. Formułowanie opozycyjnego stanowiska względem środka ochrony prawnej wniesionego przez wykonawcę.

XI. Zamówienia do 30 tys. euro

1. Przepisy obowiązujące przy udzielaniu zamówień do 30 tys. euro.
2. Jak uniknąć nadmiernych formalności przy zamówieniach do 30 tys. euro, a z drugiej strony spełnić obowiązujące zasady.
3. Udzielanie zamówień do 30 tys. euro w ramach projektów unijnych.

XII. Elektronizacja zamówień publicznych

1. Omówienie etapów elektronizacji zamówień
2. Wymogi związane z elektronizacją zamówień
3. Praktyczne problemy jakie niesie za sobą elektronizacja zamówień

XIII. Zamówienia publiczne, a RODO

1. Do jakich postępowań RODO znajdzie swoje zastosowanie?
2. Jak RODO wpłynie na konstruowanie dokumentacji zamówieniowej?
3. RODO, a realizacja umowy o zamówienie

XIV. Kontrola zamówień publicznych

1. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Kontrola innych podmiotów upoważnionych do kontroli postępowań o udzielenia zamówienia publicznego.
3. W jaki sposób formułować zastrzeżenia do ustaleń z przeprowadzonej kontroli?
4. Jakie mogą być konsekwencje negatywnych dla zamawiającego ustaleń z przeprowadzonych kontroli? – finansowe, pracownicze, karne, z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

XV. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów, a także kwestiami odpowiedzialności osób pełniących funkcje publiczne, w tym deliktami administracyjnymi i odpowiedzialnością karną.

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów. Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dwudniowego dla jednej osoby wynosi 790 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwisy kawowy, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 11.02.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.