PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacja kwalifikowalności wydatków

a. Rozporządzenia unijne
b. Przepisy krajowe
c. Regulacje programowe
d. Wytyczne

2. Kwalifikowalność projektu

a. Kwalifikowalność projektu a kwalifikowalność wydatków
b. Ocena kwalifikowalności projektu – w świetle jakich kryteriów jest dokonywana?

3. Zagadnienia wstępne w zakresie reguł kwalifikowalności wydatków

a. Ocena kwalifikowalności wydatków na etapie oceny projektu
b. Wydatki niekwalifikowalne
c. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
i. Faktyczne poniesienie wydatku
ii. Zakaz podwójnego dofinasowania,
iii. Niezbędność poniesienia wydatku
iv. Efektywność poniesienia wydatku
v. Dalsze zasady

4. Kwalifikowalność poszczególnych rodzajów wydatków

a. Zasady ustanowienia szczegółowej regulacji kwalifikowalności wydatków
b. Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów
c. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi
d. Techniki finansowania środków trwałych
e. Techniki finansowania wartości niematerialnych i prawnych
f. Amortyzacja
g. Leasing i inne techniki finansowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności
h. Podatek VAT
i. Działania informacyjne i promocyjne
j. Koszty pośrednie
k. Koszty personelu

5. Zasady kwalifikowalności w ramach instrumentów finansowych

a. Wydatki kwalifikowalne
b. Wydatki kwalifikowalne w przypadku łączenia instrumentów finansowych z dotacjami
c. Wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów zarządzania
d. Kryteria kwalifikowalności w ramach wsparcia przedsiębiorstw

6. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

a. Specyfika kwalifikowalności wydatków w projektach infrastrukturalnych, w tym w projektach liniowych
b. Projekty generujące dochód po ukończeniu realizacji
c. Zakup nieruchomości
d. Wydatki operacyjne

7. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Społecznego

a. Kwalifikowalność uczestników projektu
b. Koszty pośrednie w projektach EFS
c. Stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe
d. Cross-financing w projektach EFS
e. Reguła proporcjonalności
f. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

8. Kwalifikowalność wydatków a zamówienia publiczne

a. Zamówienia zgodnie z Pzp
b. Zamówienia do 30 tys. euro
c. Zamówienia udzielane przez podmioty niezobowiązane
do stosowania Pzp
d. Stosowanie odmiennych niż zamówienia form zawierania kontraktów publicznych

9. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków

a. Ocena kwalifikowalności wydatków na etapie weryfikacji wniosków o płatność
b. Ocena kwalifikowalności na etapie kontroli
c. Kwalifikowalność wydatków a zachowanie trwałości projektu

10. Negatywne (dla beneficjenta) skutki naruszenia reguł kwalifikowalności wydatków
11. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, którzy zaangażowani są w proces aplikowania o środki i realizację projektów objętych wsparciem z funduszy UE oraz pracowników instytucji przyznających dotacje unijne oraz kontrolujących wydatkowanie środków z UE przez beneficjentów.

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 11.10.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.