PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagadnienia wstępne.
2. Przygotowanie postępowania
3. Ograniczenie przypadków wyłączeń stosowania ustawy.
4. Procedowanie zamówień poniżej 130.000 zł.
5. Obowiązki związane z planowaniem zamówień polegające na wprowadzeniu:

• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
• zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;• zasady efektywności.

6. Ocena podmiotowa wykonawców:

• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych:

• moment wszczęcia postępowania;
• odrębne tryby udzielania zamówień.

8. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:

• uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych;
• obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);
• możliwość negocjowania złożonych ofert.

9. Badanie i ocena ofert:

• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

10. Umowy w zamówieniach Publicznych
11. Środki ochrony prawnej
Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:

• przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;

12. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

• wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego.
14. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do:

• Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
• innego ośrodka mediacyjnego.

ODBIORCY SZKOLENIA

• Pracownicy zamówień publicznych
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

Cele i korzyści.
Do wejścia w życie przepisów, czyli do 1 stycznia 2021 pozostało niewiele czasu. Nowa ustawa wejdzie w życie wraz z pełną elektronizacją procedur przetargowych. Eksperci zajmujący się zamówieniami publicznymi uważają, iż zamiany te to jedne z największych zmian jakie dokonają sie od 2004 roku.  Warto więc już dzisiaj rozpocząć proces dostosowawczy tak pod względem edukacyjnym jak i organizacyjno-technicznym i prawnym.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
• jakie są nowe obowiązki związane z planowaniem zamówień
• nowe zasady procedowania
• jak zrezygnować z jawnego otwarcia ofert

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Przemysław Kuderczak

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających (ponad 15 lat doświadczenia w temacie zamówień publicznych). Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych). Wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 17.01.2020r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

 

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.