Nowelizacja KPA, która weszła w życie 1 czerwca 2017r. jest jedną z największych nowelizacji postępowania administracyjnego. Istotnej zmianie uległy również przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Celem zmian wskazanych ustaw jest usprawnienie działania administracji poprzez przyspieszenie postępowań administracyjnych oraz wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją a stronami postępowania.

Nowe zadania czekają nie tylko organy administracji publicznej, lecz również profesjonalnych pełnomocników i wszystkich uczestników postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Aby sprostać nowym obowiązkom serdecznie zapraszamy pracowników organów administracji publicznej, a także adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, którzy na co dzień biorą udział w postepowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych na szkolenie, na którym zostaną omówione w sposób przystępny i rzeczowy wszystkie kluczowe zmiany.

Proponowane szkolenie omawia wszystkie istotne zmiany zgodnie z poniższym programem.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Potrzeba, cel i zakres przedmiotowy nowelizacji z 07.04.2017 r.

1. Podstawowe cele nowelizacji.
2. Zakres przedmiotowy uchwalonych zmian.

II. Zakres temporalny nowelizacji

1. Wejście w życie nowelizacji.
2. Regulacje intertemporalne dotyczące będących w toku postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
3. Zaskarżanie nowo dokonanych aktów i czynności organów administracji bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

III. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego oraz powiązane z nimi ściśle regulacje szczegółowe

1. Uwagi wstępne – prawo do dobrej administracji.
2. Nakaz rozstrzygania na korzyść strony: wątpliwości co do treści normy prawnej („in dubio pro libertate”) oraz niedających się usunąć wątpliwości faktycznych („in dubio pro reo”).
3. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania.
4. Zasady: proporcjonalności, bezstronności oraz równego traktowania.
5. Zasada uprawnionych oczekiwań co do trwałości praktyki rozstrzygania spraw przez organ administracji.
6. Ukonkretnienie zasady ogólnej zapewniania stronie czynnego udziału w postępowaniu – obowiązek organu zawiadomienia strony o niewykazanych przesłankach warunkujących rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem strony.
7. Zasada dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
8. Doprecyzowanie przepisu dot. zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego.
9. Wprowadzenie definicji legalnej „decyzji prawomocnej”.

IV. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania. Ponaglenie

1. Uwagi wstępne (w tym cel i zakres wprowadzanych zmian).
2. Wprowadzenie definicji legalnych „bezczynności” i „ przewlekłości”.
3. Instytucja „ponaglenia”.
4. „Bezterminowe” wnoszenie skarg na bezczynność lub przewlekłość.
5. Kwestie nadal przez ustawodawcę nie rozstrzygnięte.

V. Poszerzenie zakresu i form zawiadamiania stron w trybie publicznego obwieszczenia (ogłoszenia / udostępnienia) o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów

1. Nowa forma publicznego zawiadamiania
2. Określenie terminu dokonania zawiadomienia.
3. Nowa, autonomiczna podstawa stosowania trybu publicznego zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu.
4. Publiczne ogłoszenie o rozprawie.

VI. Usprawnienie współdziałania organów. Posiedzenie w trybie współdziałania

1. Możliwość „ponaglenia” organu współdziałającego.
2. Zwołanie, przebieg i wynik posiedzenia w trybie współdziałania

VII. Milczące załatwienie sprawy

1. Podstawowe założenia instytucji milczącego załatwienia sprawy.
2. „Milczące zakończenie postępowania” a „milcząca zgoda”.
3. Określenie terminu nie-milczącego załatwienia sprawy (wydania decyzji / postanowienia).
4. Określenie terminu milczącego załatwienia sprawy.
5. Ograniczenie zasady zapewniania stronie czynnego udziału w postępowaniu.
6. Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy.
7. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
8. Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

VIII. Zmiany w zakresie postępowania odwoławczego

1. Możliwość zaskarżenia aktu administracyjnego jako prawo podmiotowe jednostki.
2. Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Forma uwzględnienia skargi przez organ w trybie autokontroli.
4. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.
5. Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy oraz podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej.
6. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.

IX. Sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej (w miejsce skargi)

1. Cel wprowadzenia instytucji sprzeciwu oraz przesłanki jej stosowania.
2. Wymogi formalne sprzeciwu.
3. Procedura wniesienia sprzeciwu oraz jego przekazania albo autokontroli przez organ
4. Wykluczenie uczestników w postępowaniu sądowym zainicjowanym sprzeciwem.
5. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprzeciwu przez WSA oraz przez NSA.

X. Administracyjne postępowanie uproszczone

1. Przesłanki wdrożenia postępowania uproszczonego.
2. Specyfika postępowania uproszczonego.
3. Kontynuacja trybu uproszczonego w postępowaniu sądowym.

XI. Administracyjne kary pieniężne

1 Uwagi wprowadzające.
2 Zakres i sposób stosowania przepisów KPA o karach pieniężnych.
3 Zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia.
4 Ustawowe dyrektywy wymiaru kary pieniężnej.
5 Siła wyższa jako przesłanka egzoneracyjna.
6 Odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej.
7 Terminy przedawnienia nałożenia kary pieniężnej oraz jej ściągalności.
8 Odsetki od zaległej kary pieniężnej.
9 Udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

XII. Instrumenty dążenia do polubownego załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym

1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – wzmianka.
2. Ugoda administracyjna – wzmianka.

XIII. Europejska współpraca administracyjna (wzmianka)

XIV. Pozostałe zmiany w KPA

1. Dokonywanie doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi.
2. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad liczenia terminów.
3. Uelastycznienie terminu do uzupełnienia braków formalnych podania.
4. Możliwość i moc prawna poświadczenia – przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie – „za zgodność z oryginałem” dokumentu okazanego przez stronę.
5. Rozszerzenie zakresu obowiązkowych pouczeń zamieszczanych w decyzji.

XV. Pozostałe zmiany w PPSA

1. Dochowanie terminu do wniesienia skargi / sprzeciwu w razie skierowania jej / jego wprost do sądu administracyjnego.
2. Eliminacja wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
3. Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi – wzmianka.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda – Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 10.07.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

Natomiast na osoby przyjeżdżające samochodem czekają bezpłatne miejsca parkingowe.