PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Systematyka użytków gruntowych według ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późniejszymi zmianami).
  2. Systematyka użytków gruntowych według rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późniejszymi zmianami).
  3. Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).
  4. Decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej w procesie inwestycyjnym.
  5. Naliczanie opłat za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolniczej.

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego mających w swoich kompetencjach wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz uzgodnień wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również do uczestników procesu inwestycyjnego.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, zapoznanie uczestników z procedurami postępowania administracyjnego i aktami prawnymi będącymi podstawą do udzielania zezwoleń, omówienie problemów dotyczących ochrony gruntów w sposób przystępny i praktyczny.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Iwona Kurowska – Korzystka

Ekspert z zakresu ochrony środowiska. Od 1999 roku pracownik samorządowy szczebla powiatowego. Przez 11 lat kierowała Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym. Posiada dużą wiedzę z zakresu ochrony gruntów rolnychi leśnych, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, postępowań przed organami administracji samorządowej.

Na co dzień zajmuje się m. in. uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych, wydawaniem zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i naliczaniem opłat z tym związanych.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 14.06.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki- 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Kompleksie Szkoleniowym przy ul. Sztabowej 100 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

Natomiast na osoby przyjeżdżające samochodem czekają bezpłatne miejsca parkingowe.