PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zagadnienia wstępne

a. Etap legislacyjny, na którym znajduje się ustawa
b. Motywacja ustawodawcy do wprowadzenia
c. Ogólna refleksja nad tekstem ustawy

2. Omówienie szczegółowego zakresu regulacji ustawy
3. Definicje legalne, jakie wprowadza ustawa
4. Zmiany w zakresie dostępu do informacji

a. Uchylenie ustawy o dostępnie do informacji publicznej
b. Zakres prawa dostępu do informacji publicznej
c. Ograniczenia w prawie dostępu do informacji publicznej
d. Zasadyudostępniania informacji publicznej
e. Tryb udostępniania informacji publicznej oraz tryb odwoławczy w przypadku nieudostępnienia informacji publicznej
f. Środki służące udostępnieniu informacji publicznej

5. Środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne

a. Osoby zobowiązane
b. Zakres obowiązku
c. Ograniczenia w działalności
d. Rejestr korzyści

6. Oświadczenia majątkowe

a. Zakres przedmiotowy oświadczeń majątkowych
b. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych
c. Zasady składania oświadczeń majątkowych
d. Tryb składania oświadczeń majątkowych
e. Jawność oświadczeń majątkowych
f. Analiza i kontrola oświadczeń majątkowych

7. Sygnaliści

a. Definicja sygnalisty – osoba zgłaszająca podejrzenie o przestępstwie
b. Zasady uzyskiwania statusu sygnalisty
c. Środki ochrony sygnalistów
d. Problem nadużywania możliwości zostanie sygnalistą ora środków ochrony sygnalistów

8. Przeciwdziałanie praktykom korupcyjnym

a. Obowiązek przyjęcia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych

i. Opracowanie kodeksu etycznego
ii. Zapoznanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej
iii. Opracowanie listy stanowisk w szczególności zagrożonych korupcją
iv. Opracowanie wewnętrznych zasad otrzymania prezentów/ korzyści przez pracowników

9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

a. Odpowiedzialność dyscyplinarna
b. Odpowiedzialność finansowa
c. Odpowiedzialność karna

10. Wybrane zmiany w obowiązujących przepisach

a. Ustawa o samorządzie gminnym
b. Ustawa o gospodarce komunalnej
c. Kodeks karny
d. Prawo zamówień publicznych

11. Jak należy przygotować jednostkę publiczną na wejście ustawy?

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów, a także kwestiami odpowiedzialności osób pełniących funkcje publiczne, w tym deliktami administracyjnymi i odpowiedzialnością karną.

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów. Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie nastąpi 7 dni po szkoleniu na podstawie otrzymanej faktury.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.