PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia został tak przygotowany, aby uczestnicy zdobyli, poszerzyli lub ugruntowali od strony praktycznej swoją wiedzę w zakresie stosowania znowelizowanego w 2016 r. Prawa zamówień publicznych. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przez zamawiającego oraz skutecznym w nim udziałem wykonawców. Dużym atutem szkolenia  jest poparcie poszczególnych bloków tematycznych najnowszym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wydanym po nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. oraz wynikami kontroli Prezesa UZP dotyczącymi postępowań wszczętych od 28 lipca 2016 r. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o rzeczywiste przykłady z ukształtowanej dotychczas praktyki oraz analizę najczęściej popełnianych błędów ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować znowelizowane przepisy.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – wymagana treść, forma a tzw. limit znaków – co na to kontrola Prezesa UZP ?
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kiedy i gdzie udostępniać, jak wypełnić wymogi ustawowe co do treści, w tym w odniesieniu do umów o pracę i podziału zamówienia na części
 3. Kształtowanie według nowych reguł warunków udziału w postępowaniu i wymagań wobec konsorcjum wykonawców
 4. Oświadczenie własne wykonawcy w procedurze „biuletynowej” oraz na formularzu JEDZ w procedurze „unijnej”– termin złożenia, aktualność, wymogi formalne i weryfikacja treści, w tym uzupełnianie i poprawianie
 5. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich – ograniczenia, jaki ma być zakres badania, w tym podstaw wykluczenia, podmiana podmiotu trzeciego
 6. Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe oraz potwierdzające brak podstaw wykluczenia – odpowiednie przyporządkowanie, termin składania, uzupełnianie, forma, aktualność
 7. Podwykonawcy w zamówieniach publicznych – reguły korzystania z podwykonawców, uprawnienia i obowiązki z tym związane
 8. Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym – krok po kroku
 9. Jakie pozacenowe kryteria oceny ofert można ustalić i jak sprostać wymaganiom ustawowym przy jedynym kryterium ceny
 10. Rażąco niska cena lub koszt – kiedy trzeba wyjaśnić i w jaki sposób, aby obalić takie domniemanie
 11. Umowy – rewolucyjne możliwości a praktyka
 12. Środki ochrony prawnej – zakres zaskarżenia w orzecznictwie KIO

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Dr Andrzela Gawrońska – Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad 30 po nowelizacji z 2016 r.) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”, „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT

(bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 15.11.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WENDEREDU przy ul. Św. Józefa 1/3 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.