Szkolenie ma na celu wyjaśnić:

– jak sporządzić protest?

– jak sporządzić skargę do sądu na negatywne rozpoznanie protestu?

– z jakimi elementami procedury odwoławczej beneficjenci mają największe problemy w praktyce?

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacja procedury odwoławczej

a. Przepisy „ustawy wdrożeniowej”
b. Regulacja naboru wniosków o dofinansowanie
c. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego – czy znajduje on zastosowanie do tej procedury?

2. Negatywna ocena wniosku o dofinasowanie projektu

a. Na podstawie jakich zasad powinna opierać się ocena projektu?
b. Jakie są formalne przesłanki negatywnej oceny projektu?
c. W jaki sposób instytucja organizująca konkurs powinna uzasadnić negatywną ocenę projektu? – jakie błędy w tym zakresie popełniają instytucje organizujące konkurs?

3. Sporządzenie i wniesienie protestu od negatywnej oceny projektu

a. Wymogi formalne sporządzenia protestu
b. Instytucja właściwa do rozpoznania protestu – do kogo kierować protest?
c. Czy protest można uzupełnić? Jeżeli tak – to w jakim zakresie?
d. Sposób formułowania zarzutów wobec negatywnej oceny projektu
e. Sposób sporządzenia uzasadnienia do sformułowanych zarzutów wobec negatywnej oceny projektu

4. Rozpoznanie protestu i (ewentualna) ponowna ocena projektu

a. Pozostawienie protestu bez rozpoznania
b. Autokontrola
c. Sposoby rozpoznania protestu na korzyść i na niekorzyść wnioskodawcy
d. Ponowna ocena projektu – w jakim zakresie będzie dokonywana i w jakim trybie będzie się odbywała?

5. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na negatywne rozpatrzenie protestu

a. Termin, tryb, wymogi formalne i sposób wniesienia skargi
b. Określenie żądania (wniosku)
c. Formułowanie zarzutów wobec negatywnego rozpoznania protestu
d. Sporządzenie uzasadnienia do sformułowanych zarzutów
e. Rozpoznanie sprawy przez WSA, w tym na korzyść i na niekorzyść wnioskodawcy
f. (Ewentualny) dalszy przebieg sprawy po wyroku WSA

6. Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

a. Termin, tryb, wymogi formalne i sposób wniesienia skargi
b. Określenie żądania (wniosku)
c. Formułowanie zarzutów wobec negatywnego rozpoznania protestu
d. Sporządzenie uzasadnienia do sformułowanych zarzutów
e. Rozpoznanie sprawy przez NSA, w tym na korzyść i na niekorzyść wnioskodawcy
f. (Ewentualny) dalszy przebieg sprawy po wyroku NSA

7. Wyczerpanie alokacji – wpływ tego faktu na procedurę odwoławczą
8. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 30.10.2017 na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się we WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.