PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacja procedury odwoławczej

a. Przepisy „ustawy wdrożeniowej”
b. Regulacja naboru wniosków o dofinansowanie
c. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego – czy znajduje on zastosowanie do tej procedury?

2. Ocena wniosku o dofinansowanie – kwestie istotne dla procedowania nad protestami

a. Usuwanie braków i poprawienia błędów wniosków o dofinansowanie – na jakiej podstawie, w jakim zakresie i w jakim trybie jest to możliwe?
b. Uzupełnienie lub poprawienie projektu – na jakiej podstawie, w jakim zakresie i w jakim trybie jest to możliwe?

3. Negatywna ocena wniosku o dofinasowanie projektu

a. Na podstawie jakich zasad powinna opierać się ocena projektu?
b. Jakie są formalne i merytoryczne przesłanki negatywnej oceny projektu?
c. W jaki sposób instytucja organizująca konkurs powinna uzasadnić negatywną ocenę projektu? – jakie błędy w tym zakresie popełniają instytucje organizujące konkurs?

4. Sporządzenie i wniesienie protestu od negatywnej oceny projektu

a. Wymogi formalne sporządzenia protestu
b. Instytucja właściwa do rozpoznania protestu – do kogo kierować protest?
c. Czy protest można uzupełnić? Jeżeli tak – to w jakim zakresie?
d. Sposób formułowania zarzutów wobec negatywnej oceny projektu
e. Sposób sporządzenia uzasadnienia do sformułowanych zarzutów wobec negatywnej oceny projektu

5. Rozpoznanie protestu i (ewentualna) ponowna ocena projektu

a. Pozostawienie protestu bez rozpoznania – kiedy jest to możliwe i jak to uzasadnić?
b. Autokontrola

i. Kiedy występuje podstawa do przeprowadzenia autokontroli?
ii. W jaki (proceduralny) sposób autokontrola powinna być przeprowadzona?
iii. W jaki sposób (w sposób należyty) uzasadnić przeprowadzenie autokontroli?
iv. Czy autokontrola niesie za sobą jakieś konsekwencje dla osób dokonujących pierwotnej oceny projektu?

c. Sposoby rozpoznania protestuna niekorzyść wnioskodawcy
d. Charakter rozstrzygnięcia protestu (kasatoryjny, reformatoryjny) – jakie są jego konsekwencje dla dalszego toku sprawy?
e. Ponowna ocena projektu – w jakim zakresie będzie dokonywana i w jakim trybie będzie się odbywała?

6. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na negatywne rozpatrzenie protestu

a. Termin, tryb, wymogi formalne i sposób wniesienia skargi
b. Określenie żądania (wniosku)
c. Formułowanie zarzutów wobec negatywnego rozpoznania protestu
d. Sporządzenie uzasadnienia do sformułowanych zarzutów
e. Działanie instytucji organizującej konkurs w postępowaniu przed WSA – w jaki sposób istytucja powinna działać i jakie czynności podejmować, aby obronić podjęte rozstrzygnięcie w sprawie oceny projektu?
f. Rozpoznanie sprawy przez WSA, w tym na korzyść i na niekorzyść wnioskodawcy
g. (Ewentualny) dalszy przebieg sprawy po wyroku WSA

7. Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

a. Termin, tryb, wymogi formalne i sposób wniesienia skargi
b. Określenie żądania (wniosku)
c. Formułowanie zarzutów wobec negatywnego rozpoznania protestu
d. Sporządzenie uzasadnienia do sformułowanych zarzutów
e. Działanie instytucji organizującej konkurs w postępowaniu przed NSA – w jaki sposób instytucja powinna działać i jakie czynności podejmować, aby obronić podjęte rozstrzygnięcie w sprawie oceny projektu
f. Rozpoznanie sprawy przez NSA, w tym na korzyść i na niekorzyść wnioskodawcy
g. (Ewentualny) dalszy przebieg sprawy po wyroku NSA

8. Wyczerpanie alokacji – wpływ tego faktu na procedurę odwoławczą
9. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

Celem szkolenia, w zakresie udziału w nim wnioskodawców, jest uposażenie ich przedstawicieli we wiedzę niezbędną do skutecznej opozycji wobec negatywnej oceny projektów. Podczas szkolenia omówione zostaną nie tylko wszystkie etapy procedury odwoławczej, w tym postepowanie sądowo administracyjne, ale co istotne omówione zostaną: sposób formułowania merytorycznych argumentów na korzyść wnioskodawcy, dostępne orzecznictwo sądowe, którym wnioskodawcy mogą się posłużyć podczas pracy nad protestami, a także zwrócona zostanie uwaga na te wymogi formalne, które powodują, iż protesty nie są w ogóle rozpoznawane.

 Jeżeli chodzi o osoby zaangażowane w ocenę wniosków o dofinansowanie oraz rozpoznawanie wniesionych przez wnioskodawców protestów, to celem szkolenia jest usprawnienie ich pracy i uczynienie podejmowanych rozstrzygnięć możliwie celowymi. Omówione zostanie m.in. jakie uchybienia powinny decydować o negatywnej ocenie projektu, kiedy zasadne jest skorzystanie z trybu autokontroli oraz w jaki sposób rozpoznawać protest, aby ograniczyć ryzyko uchylenia rozstrzygnięcia protestu przez sąd z przyczyn formalnych.

Szkolenie adresowane jest zarówno do wnioskodawców, którzy muszą liczyć się z tym, że złożone przez nich wnioski o dofinansowanie mogą zostać ocenione negatywnie, jak i podmiotów odpowiedzialnych za ocenę wniosków o dofinansowanie oraz rozpoznawanie wniesionych przez wnioskodawców protestów od negatywnej oceny.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 08.02.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.