PROGRAM SZKOLENIA:

1. Planowanie projektu POIiŚ 2014-2020

a. w jaki sposób poprawnie zaplanować  projekt? – ogólne zasady działania
b. rzeczowa wykonalność projektu
c. uwzględnienie specyfiki projektu
d. zabezpieczenie  finansowe
e. potencjał osobowy i organizacyjny
f. planowane rezultaty projektu
g. ryzyka i ich neutralizacja

2. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej projektu POIiŚ 2014-2020

a. na co zwrócić uwagę podczas sporządzania dokumentacji aplikacyjnej?
b. w jaki sposób sporządzać dokumentację aplikacyjną, aby  była ona pomocna przy unikaniu niekwalifikowalności wydatków i korekt finansowych?
c. na co zwrócić uwagę iw jaki sposób sporządzić dokumentację aplikacyjną, aby projekt był akceptowalny formalnie
d. na co zwrócić uwagę i w jaki sposób sporządzać dokumentację aplikacyjną, aby projekt był dobrze oceniony merytorycznie

3. Kwalifikowalność projektu i wydatków w projektach POIiŚ 2014-2020

a. kwalifikowalność projektu – kryteria oceny
b. kwalifikowalność projektu a polityki UE
c. ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
d. szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków
e. ocena kwalifikowalności wydatków
f. przesłanki do uznania wydatku za niekwalifikowalny

4. Udzielanie zamówień publicznych w projektach POIiŚ 2014-2020

a. udzielanie zamówień zgodnie z Pzp – na co w szczególności zwrócić uwagę?
b. szczególne wymogi udzielania zamówień publicznych w trybach pozapodstawowych i niekonkurencyjnych
c. udzielanie zamówień z pominięciem Pzp, w tym zamówień sektorowych – jak udzielać zamówień, aby osiągnąć kwalifikowalność wydatków?
d. dopuszczalność zamówień in-house
e. koncesje na roboty budowlane lub usługi oraz PPP
f. obszary szczególnego ryzyka – katalog najczęściej występujących naruszeń Pzp w perspektywie 2007-2013 według ustaleń z audytów Komisji Europejskiej

5. Realizacja zakresu rzeczowego projekt POIiŚ 2014-2020

a. treść dokumentacji aplikacyjnej a realizacja zakresu rzeczowego projektu
b. zgodność realizacji projektu z przepisami prawa materialnego (merytorycznego)
c. realizacja robót budowlanych – istotne kwestie w zakresie realizacji projektu
d. dostawy i usługi w projekcie – istotne kwestie w zakresie realizacji projektu
e. realizacja projektu, a obowiązek osiągnięcia wskaźników realizacji projektu
f. realizacja projektu, a obowiązek zachowania jego trwałości

6. Zmiany w projekcie POIiŚ 2014-2020

a. wymogi formalne wprowadzenia zmian
b. kwestia akceptacji zmian przez IZ, IP, IW – kryteria akceptacji zmian
c. zmiany, na które trudno uzyskać zgodę – jakie działania podjąć?
d. zmiany, na które beneficjent nie uzyska zgody
e. zmiany w projekcie, a obowiązek zachowania jego trwałości

7. Kwestie finansowe projektu POIiŚ 2014-2020

a. metody rozliczania projektu
b. faktyczne ponoszenie wydatków
c. zakaz podwójnego finansowania
d. projekty generujące dochód
e. dochód incydentalny

8. Kontrola projektu w ramach POIiŚ 2014-2020

a. rodzaje kontroli
b. kiedy dochodzić będzie do kontroli projektów?
c. jakie są obowiązki kontrolującego?
d. w jaki sposób beneficjent powinien zachować się podczas kontroli?
e. w jaki sposób beneficjent powinien formułować zastrzeżenia do ustaleń z przeprowadzonej kontroli?

9. Negatywne konsekwencje stwierdzonych naruszeń POIiŚ 2014-2020

a. zmiana statusu wydatku z kwalifikowalnego na niekwalifikowalny
b. stwierdzenie nieprawidłowości i nałożenie korekty finansowej
c. odstąpienie/ wypowiedzenie umowy o dofinansowanie
d. wykluczenie beneficjenta z możliwości uzyskiwania środków z funduszy UE
e. odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

10.  Pytanie uczestników szkolenia/ dyskusja

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 14.09.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się we WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.