PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kwalifikowalność projektu i wydatków w projektach unijnych 2014-2020

a. ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
b. szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków
c. ocena kwalifikowalności wydatków
d. przesłanki do uznania wydatku za niekwalifikowalny

2. Udzielanie zamówień publicznych w projektach unijnych 2014-2020

a. udzielanie zamówień zgodnie z Pzp – na co w szczególności zwrócić uwagę?
b. szczególne wymogi udzielania zamówień publicznych w trybach pozapodstawowych i niekonkurencyjnych
c. udzielanie zamówień z pominięciem Pzp, w tym zamówień sektorowych – jak udzielać zamówień, aby osiągnąć kwalifikowalność wydatków?
d. obszary szczególnego ryzyka – katalog najczęściej występujących naruszeń Pzp

3. Realizacja zakresu rzeczowego projektu unijnego 2014-2020

a. treść dokumentacji aplikacyjnej a realizacja zakresu rzeczowego projektu
b. zgodność realizacji projektu z przepisami prawa materialnego (merytorycznego)
c. realizacja robót budowlanych – istotne kwestie w zakresie realizacji projektu
d. dostawy i usługi w projekcie – istotne kwestie w zakresie realizacji projektu
e. realizacja projektu, a obowiązek osiągnięcia wskaźników realizacji projektu
f. realizacja projektu, a obowiązek zachowania jego trwałości

4. Zmiany w projekcie unijnym 2014-2020

a. wymogi formalne wprowadzenia zmian
b. kwestia akceptacji zmian przez IZ, IP, IW – kryteria akceptacji zmian(art. 52a ustawy wdrożeniowej)
c. zmiany, na które trudno uzyskać zgodę – jakie działania podjąć?
d. zmiany, na które beneficjent nie uzyska zgody
e. zmiany w projekcie, a obowiązek zachowania jego trwałości

5. Kwestie finansowe projektu unijnego 2014-2020

a. metody rozliczania projektu
b. faktyczne ponoszenie wydatków
c. zakaz podwójnego finansowania
d. projekty generujące dochód
e. dochód incydentalny

6. Kontrola projektu unijnego 2014-2020

a. rodzaje kontroli
b. kiedy dochodzić będzie do kontroli projektów?
c. jakie są obowiązki kontrolującego?
d. w jaki sposób beneficjent powinien zachować się podczas kontroli?
e. w jaki sposób beneficjent powinien formułować zastrzeżenia do ustaleń z przeprowadzonej kontroli?

7. Negatywne konsekwencje stwierdzonych naruszeń w projektach unijnych 2014-2020

a. zmiana statusu wydatku z kwalifikowalnego na niekwalifikowalny
b. stwierdzenie nieprawidłowości i nałożenie korekty finansowej
c. odstąpienie/ wypowiedzenie umowy o dofinansowanie
d. wykluczenie beneficjenta z możliwości uzyskiwania środków z funduszy UE
e. odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

8.  Pytanie uczestników szkolenia/ dyskusja

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, jeden z czołowych ekspertów w zakresie kontroli projektów unijnych, korekt finansowych oraz procedur związanych ze zwrotem środków z UE; w tym zakresie opublikował 4 książki oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Autor wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na rzecz beneficjentów funduszy UE, w tym jsfp, które pozwoliły uniknąć korekt finansowych. Pełnomocnik beneficjentów w postępowaniach kontrolnych oraz administracyjnych związanych ze zwrotem środków unijnych; brał czynny udział w kilkuset procedurach związanych z nakładaniem korekt finansowych oraz ze zwrotem środków zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 07.05.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.