PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w ustawie Pzp w związku ze stosowaniem RODO oraz wejściem w życie tzw. ustawy sektorowej – omówienie zmian, obowiązki Zamawiającego związane z ochroną danych osobowych w odniesieniu do nowych regulacji;

2. Informacje uznawane za dane osobowe;

• udostępnianie dokumentacji ofertowej stanowiącej potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia  – jak i kiedy w sposób prawidłowy przeprowadzić czynność udostępnienia zarówno w przypadku dokumentów papierowych jak i elektronicznych?
• daty graniczne udostępniania dokumentu i informacji w nim zawartych;

3. Nowe zapisy w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie, Zaproszenie do składania ofert, SIWZ). Związane z nowelizacją RODO – co się zmieniło po 4 maja 2019

4. Udostępnianie informacji w zamówieniach publicznych zgodnie z RODO – na co szczególnie zwrócić uwagę

5. Obowiązek informacyjny Zamawiających w postępowaniach powyżej i poniżej 30.000 euro;

6. Prawo dostępu do danych osobowych w postępowaniach przetargowych: komu przysługuje, jak wykonywać uprawnienie, kiedy prawo dostępu jest ograniczone;

7. Nowy art. 8 a ust. 3 PZP: Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych

• jak będzie realizowana ustawa
• w jaki sposób spełnić obowiązek ustawowy bez zmiany wyniku postępowania;

8. Na czym polega prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i w jaki sposób jest realizowane.

9. Nowe obowiązki członków komisji przetargowej: • pisemne upoważnienia dotyczące dostępu do danych osobowych

• regulaminy prac komisji
• zachowanie poufności;

10. Udostępnianie protokołu postępowania ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

• czym są dane wrażliwe,
• w jaki sposób udostępniać protokół zawierający dane wrażliwe;

11. Kontrola wymagania dotyczącego zatrudniania na umowę o pracę, żądanie dokumentów i oświadczeń, zgodnie z nowymi przepisami;

12. Zasady konstruowania wymogów związanych z klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych

• klauzule społeczne a warunki udziału w postepowaniu – jak prawidłowo skonstruować sposób oceny spełnienia warunku w oparciu o przedmiot zamówienia i grupę docelową, do której klauzula jest dedykowana.
• klauzule społeczne a opis przedmiotu zamówienia – przedmiot zamówienia a klauzula społeczna – jakie wymogi, jakie grupy docelowe, sposób weryfikacji spełnienia wymogu.
• klauzule społeczne a pozacenowe kryteria oceny ofert – zasady tworzenia zapisów, kryterium oceny ofert a przedmiot zamówienia.

13. Efektywne formy kontroli uwzględniania aspektów społecznych w trakcie realizacji zamówienia – przykłady zapisów umów optymalizujących formy efektywnego egzekwowania uwzględniania klauzul w trakcie realizacji zamówień.

14. Aspekty społeczne w zamówieniach wg tzw. Zasady konkurencyjności oraz w zamówieniach do 30 tyś. EURO.

15. Rodzaje i przykłady zamówień w których występują dane osobowe, umowy powierzenia zawierane z wykonawcami;

16. Ochrona danych osobowych w zamówieniach do 30 000 euro;

 

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy zamówień publicznych
• Administratorzy danych osobowych
• Inspektorzy Ochrony Danych
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Przemysław Kuderczak

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających (ponad 15 lat doświadczenia w temacie zamówień publicznych). Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych). Wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 20.06.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

 

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.