Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji ma stanowić atrakcyjną alternatywę dla realizacji nowych inwestycji poza obszarem specjalnych stref ekonomicznych. Założeniem ustawy jest umożliwienie realizacji nowych inwestycji na preferencyjnych zasadach, bez konieczności ograniczania się przez przedsiębiorców do działania w obszarze strefy, przy czym do 2026 r. mają równolegle funkcjonować obie ustawy, tzn. dot. SSE oraz projektowana.

Projekt ustawy przewiduje ulgę podatkową dostępną dla inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce, a okres korzystania z niej może wynieść nawet 15 lat. Oczywiście przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie podatkowe będzie musiał spełnić kryteria ilościowe dotyczące wysokości nakładów oraz jakościowe związane z oceną planowanej inwestycji przez pryzmat wartości dodanej, jaką wnosi dla gospodarki. 

Szkolenie wyjaśni jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o prowadzenie działalności na preferencyjnych warunków.

Projekt ustawy jest na etapie prac sejmowych i przewiduje się, że przepisy zaczną obowiązać już w drugim kwartale 2018r.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Cel wprowadzenia nowych rozwiązań.
II. Zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji:

1. nowe zasady ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie, w tym:

a )całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych,
b) podział kraju na obszary,
c) wyjątek od zasady jednolitości terytorialnej obszaru,
d) nowe zasady wyznaczania okresu korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia podatkowego,
e) zasady zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, w tym zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
f) zasady zwolnienia z podatku od osób fizycznych, w tym zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
g) utrata prawa do zwolnienia podatkowego,
h) wyłączenia z możliwości zwolnienia podatkowego dla Podatkowej Grupy Kapitałowej,
i) otwarcie możliwości uzyskania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

2. usługi informacyjne i inne usługi na rzecz przedsiębiorców.

III. Decyzja o wsparciu jako podstawa korzystania przez przedsiębiorcę ze wsparcia:

– przedmiot,
– przesłanki wydania decyzji (w tym kryteria inwestycji jako warunek uzyskania decyzji),
– procedura wydania decyzji (w tym organ wydający, termin wydania decyzji),
– treść (w tym okres obowiązywania decyzji),
– możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę kilku decyzji o wsparciu,
– uchylenie, zmiana, stwierdzenie nieważności, wygaśnięcie decyzji o wsparciu i ich skutki,
– możliwość czasowego blokowania wydawania decyzji o wsparciu i jej wyłączenia,
– kontrola realizacji warunków decyzji.

IV. Podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji:

1. organ właściwy, w tym:

a) kompetencje,
b) tryb działania,

2. zarządzający obszarami, w tym:

a) kompetencje i zadania (m.in. pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji, podejmowanie działań zmierzających do powstawania nowych inwestycji i ich rozwoju),
b) kontrola realizacji zadań: zakres kontroli, podmiot kontrolujący, procedura, prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego.

V. Plan rozwoju inwestycji:

– znaczenie,
– treść,
– obowiązek ogłoszenia,
– zmiana planu,
– aktualizacja planu.

VI. Rada rozwoju obszaru gospodarczego:

– obowiązek utworzenia,
– podmiot powołujący,
– skład,
– kompetencje,

VII. Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji:

– znaczenie,
– podmiot prowadzący,
– podmiot zarządzający,
– treść.

VIII. Przekazywanie nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa:

– cel,
– fakultatywny charakter,
– procedura,
– obowiązki zarządzających przekazanymi obszarami.

IX. Nowe przepisya dotychczasowe rozwiązania:

– ustawa o wspieraniu nowych inwestycji a ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych,
– zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
– kontynuacja wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
– obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych a ustawa o wspieraniu nowych inwestycji.

Pytania, dyskusja.

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Kazimiera Wijatyk – Kubicka

radca prawny, mediator sądowy w sprawach nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomościami, w tym w obrocie, obciążaniu, wynajmowaniu nieruchomości, sporach sąsiedzkich, inwestycjach budowlanych, planowaniuprzestrzennym, ochronie gruntów i zabytków. Świadcząc obsługę prawną od ponad 6 lat jako radca prawny, udziela skutecznej pomocy prawnej deweloperom oraz innym podmiotom w realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspiera od strony prawnej również zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.
Pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz trener w obszarze szkoleń prawniczych organizowanych dla inwestorów na rynku nieruchomości i pracowników organów administracji publicznej.radca prawny, mediator sądowy w sprawach nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomościami, w tym w obrocie, obciążaniu, wynajmowaniu nieruchomości, sporach sąsiedzkich, inwestycjach budowlanych, planowaniuprzestrzennym, ochronie gruntów i zabytków. Świadcząc obsługę prawną od ponad 6 lat jako radca prawny, udziela skutecznej pomocy prawnej deweloperom oraz innym podmiotom w realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspiera od strony prawnej również zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.
Pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz trener w obszarze szkoleń prawniczych organizowanych dla inwestorów na rynku nieruchomości i pracowników organów administracji publicznej.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 480 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 08.06.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki- 10% rabatu! 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.