PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Zagadnienia wstępne

1. Uzasadnienie prawne i faktyczne zachowania trwałości projektu – w jakim celu ustanowiono wymóg zachowania trwałości projektu?
2. Definicja trwałości projektu – art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 (2007-2013)
3. Definicja trwałości projektu – art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2006 (2014-2020)
4. Regulacja trwałości projektu w przepisach prawa krajowego, wytycznych oraz umowach o dofinansowanie projektu

II. Podmiotowy i przedmiotowy zakres regulacji w zakresie trwałości projektu (perspektywa 2007-2013)

1. Czy konieczność zachowania trwałości zrealizowanego projektu unijnego dotyczy wszystkich beneficjentów?
2. Czy wymogi związane z zachowaniem trwałości projektu są identyczne dla wszystkich rodzajów beneficjentów?
3. Jakie rodzaju projektów beneficjent musi zapewnić trwałość – wszystkich czy tylko niektórych (spełniających szczególne kryteria)?

III. Istotna modyfikacja projektu – klucz do ustalenia, czy beneficjent zachował trwałość projektu?

1. Infrastruktura – jak jest definiowana na potrzeby analizy zachowania trwałości projektu?
2. Zaprzestanie działalności produkcyjnej – jak przepisy o trwałości definiują „zaprzestanie prowadzenia działalności”?, czy można częściowo „zaprzestać prowadzenia działalności”?,  czy możliwe jest aby wystąpiła przesłanka „zaprzestania działalności gospodarczej” w przypadku w którym beneficjent nadal prowadzi działalność?, jak w kontekście trwałości projektu definiowana jest „działalność produkcyjna”?,
3. Zmiana charakteru własności – jak przepisy o zachowaniu trwałości projektu definiują „zmianę charakteru własności”?, czy „zmiana charakteru własności” to to samo co „zmiana własności”?, w jakich przypadkach może dojść do zgodnej z obowiązującymi przepisami „zmiany charakteru własności” infrastruktury dofinansowanej z funduszy unijnych?
4. Zmiana charakteru operacji – czym jest „charakter operacji”?, w świetle jakich kryteriów ocenia się wpływ modyfikacji projektu na jego charakter?, czy może dojść do sytuacji, w której charakter projektu zostanie zmieniony a mimo tego nie dojdzie do istotnej modyfikacji naruszającej trwałość projektu?
5. Warunki realizacji projektu – czym są „warunki realizacji projektu”?, w świetle jakich kryteriów dochodzi do oceny, czy warunki realizacji projektu uległy zmienia a wedle jakich kryteriów ocenia się ich istotność? Czy możliwa jest zmiana warunków realizacji projektu przy jednoczesnym spełnieniu wymogu zachowania trwałości projektu?
6. Nienależna i nieuzasadniona korzyść – kiedy korzyść z tytułu realizacji projektu (jego dofinansowania) staje się nienależna a kiedy nieuzasadniona? Czy kryterium to dotyczy korzyści beneficjenta, czy przesłanka wystąpi także w przypadku wystąpienia korzyści przez inny (trzeci) podmiot? Czy może wystąpić sytuacja, w której beneficjent lub inny podmiot uzyska nienależną/ nieuzasadnioną korzyść a jednocześnie nie dojdzie do naruszenia trwałości projektu?

IV. Wprowadzanie zmian (modyfikacji) do projektów unijnych – ich dopuszczalność

1. Zmiany w projekcie na etapie operacyjnym – kiedy są dopuszczalne?, jakie są ich skutki?, na jakie kwestie musi zwrócić uwagę beneficjent, który planuje zmianę w projekcie na etapie operacyjny, aby ta faktycznie okazała się być dla niego korzystna?
2. Zmiany w projekcie na etapie trwałości projektu – kiedy są dopuszczalne?, jakie są ich skutki?, na jakie kwestie musi zwrócić uwagę beneficjent, który planuje zmianę w projekcie na etapie trwałości, aby ta faktycznie okazała się dla niego korzystna?

V. Skutki niezachowania trwałości projektu

1. Zwrot dotacji – czy niezachowanie trwałości projektu w każdym przypadku niesie za sobą konieczność zwrotu środków? Czy niezachowanie trwałości projektu w każdym przypadku niesie za sobą konieczność zwrotu całości dotacji, czy też możliwe jest, że instytucja przyznająca środki unijne zażąda zwrotu środków jedynie w części? Czy obowiązujące przepisy przewidują sytuację, w której mimo naruszenia trwałości przyznający środki nie będzie dochodził ich zwrotu?
2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych – jakie delikty dyscypliny finansów publicznych i w jakich okolicznościach mogą wystąpić w sytuacji niezachowania przez beneficjenta środków unijnych trwałości projektu?
3. Odpowiedzialność karna – jakie przestępstwa mogą wiązać się z naruszeniem trwałości projektu unijnego?

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów, a także kwestiami odpowiedzialności osób pełniących funkcje publiczne, w tym deliktami administracyjnymi i odpowiedzialnością karną.

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów. Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 02.11.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 06.11, po tym terminie możliwe wysłanie zgłoszsenia po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.