PROGRAM SZKOLENIA:

I. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska):

1. Zakres zastosowania ustawy deweloperskiej, w tym przedwstępna umowa deweloperska,
2. Prospekt informacyjny i harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego:

– pojęcie, budowa, treść,
– skutki braku lub nierzetelnego sporządzenia,
– sposób doręczenia,
– weryfikacja danych zawartych w prospekcie i harmonogramie,

3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy:

– pojęcie,
– rodzaje,
– zasady funkcjonowania,
– wypłata środków,

4. Umowa deweloperska a:

– umowa o roboty budowlane,
– umowa sprzedaży rzeczy przyszłej,
– umowa o dzieło,
– umowa o świadczenie usług,

5. Umowa deweloperska:

– obligatoryjne elementy, w tym skutki prawne pominięcia w umowie deweloperskiej jej ustawowych elementów,
– forma, w tym elementy aktu notarialnego, rola, obowiązki i odpowiedzialność notariusza,
– kary umowne, w tym ograniczenia w zastrzeganiu kar umownych,
– postanowienia dotyczące zwolnienia hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągnięty przez dewelopera,
– odstąpienie od umowy, w tym ustawowe prawo odstąpienia, umowne prawo odstąpienia, skutki odstąpienia,
– rozwiązanie umowy,
– cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej, w tym ograniczenie możliwości przeniesienia praw i obowiązków na osobę trzecią,
– szczególna ochrona osób fizycznych nabywających lokale mieszkalne, w tym obowiązki dewelopera związane z zawarciem umowy deweloperskiej z konsumentem,
– ograniczenia swobody kształtowania treści umowy deweloperskiej, w tym postanowienia niedozwolone w umowach deweloperskich:ograniczające odpowiedzialność dewelopera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, pozwalające deweloperowi na samodzielne kształtowanie stosunku prawnego, nakładające na konsumenta kary, ograniczające prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, dotyczące zmiany ceny przedmiotu umowy, dotyczące odbioru lokalu,

6. Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej:

– obowiązek odbioru nieruchomości,
– procedura odbioru nieruchomości, w tym protokół odbioru,
– skutki prawne odbioru nieruchomości,
– odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości, w tym: moment powstania, obowiązki dewelopera z tytułu wad, kryteria oceny jakości świadczenia dewelopera, kryteria oceny jakości przedmiotu świadczenia, naruszenie obowiązków administracyjnoprawnych.

II. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994. o własności lokali:

1. Lokal mieszkalny, lokal o innym przeznaczeniu, nieruchomość wspólna.
2. Wspólnota mieszkaniowa:

– powstanie wspólnoty,
– zarządzanie nieruchomością,
– opłaty.

3. Obowiązki wspólnoty a obowiązki właściciela lokalu.

Pytania, dyskusja.

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Kazimiera Wijatyk – Kubicka

radca prawny, mediator sądowy w sprawach nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomościami, w tym w obrocie, obciążaniu, wynajmowaniu nieruchomości, sporach sąsiedzkich, inwestycjach budowlanych, planowaniuprzestrzennym, ochronie gruntów i zabytków. Świadcząc obsługę prawną od ponad 6 lat jako radca prawny, udziela skutecznej pomocy prawnej deweloperom oraz innym podmiotom w realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspiera od strony prawnej również zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.
Pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz trener w obszarze szkoleń prawniczych organizowanych dla inwestorów na rynku nieruchomości i pracowników organów administracji publicznej.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 05.04.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.