PROGRAM SZKOLENIA:

I. Umowa o roboty budowlane, w tym:

– zasady bezpiecznego konstruowania umowy o roboty budowlane,
– pełnomocnictwo do zawarcia umowy o roboty budowlane,
– elementy składowe umowy o roboty budowlane (przedmiot umowy, podstawowe i dodatkowe obowiązki inwestora i wykonawcy, zmiany w zakresie powierzonych robót, termin realizacji umowy, wynagrodzenie wykonawcy, regulacje dotyczące przeprowadzania odbiorów, odstąpienie od umowy, pozostałe istotne postanowienia).
– sytuacja prawna podwykonawcy w ramach umowy z generalnym wykonawcą (prawa i obowiązki stron, reguły angażowania podwykonawców, zabezpieczenie wynagrodzenia podwykonawcy, rękojmia i gwarancja),
– zabezpieczenie wykonania umowy (rodzaje zabezpieczeń, kaucja gwarancyjna, kara umowna, wykonanie zastępcze),
– przedawnienie roszczeń.

II. Rękojmia w umowie o roboty budowlane, w tym:

– rodzaje uprawnień inwestora,
– zasady i zakres odpowiedzialności,
– wykonanie zastępcze po odbiorze,
– wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
– rękojmia a odpowiedzialność odszkodowawcza,
– wada a wielość wykonawców,
– ujawnienie się wady podczas odbioru,
– przedłużenie okresu rękojmi.

III. Gwarancja w umowie o roboty budowlane, w tym:

– gwarancja a rękojmia,
– gwarancja wobec następców prawnych inwestora,
– okres obowiązywania obowiązków z tytułu gwarancji,
– dokument gwarancyjny,
– odnowienie gwarancji.

IV. Ograniczenie odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, w tym:

– rodzaje odpowiedzialności,
– rodzaje ograniczeń odpowiedzialności,
– bezwzględna odpowiedzialność.

V. Pytania, dyskusja.

 

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Kazimiera Wijatyk – Kubicka

radca prawny, mediator sądowy w sprawach nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Specjalizuje się w prawie nieruchomościami, w tym w obrocie, obciążaniu, wynajmowaniu nieruchomości, sporach sąsiedzkich, inwestycjach budowlanych, planowaniuprzestrzennym, ochronie gruntów i zabytków. Świadcząc obsługę prawną od ponad 6 lat jako radca prawny, udziela skutecznej pomocy prawnej deweloperom oraz innym podmiotom w realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspiera od strony prawnej również zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

Pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz trener w obszarze szkoleń prawniczych organizowanych dla inwestorów na rynku nieruchomości i pracowników organów administracji publicznej.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 06.05.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

Uwaga! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej firmy przysługuje 10% rabatu.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.