PROGRAM SZKOLENIA:

1. Regulacje prawne

a. Kodeks cywilny
b. Prawo zamówień publicznych
c. Ustawa o finansach publicznych
d. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
e. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

2. Zagadnienia podstawowe

a. Zasada swobody kontraktacji
b. Relacja Kodeksu cywilnego z Prawem zamówień publicznych
c. Zasada pisemności
d. Zasada jawności

3. Istotne kwestie przed zawarciem umowy o zamówienie

a. Zgodność treści umowy o zamówienie z ofertą wykonawcy
b. Umowa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
c. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie
d. Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy o zamówienie

4. Typy umów w systemie zamówień publicznych

a. Typy umów o zamówienie

i. Umowa na dostawę
ii. Umowa na świadczenie usług
iii. Umowa o roboty budowlane

b. Umowa ramowa
c. Umowa o podwykonawstwo

5. Umowy na dostawę – istotne kwestie

a. przedmiot i sposób wykonania dostawy
b. prawa i obowiązki stron umowy
c. dostawy powtarzające się okresowo
d. termin
e. wynagrodzenie
f. odbiór
g. kary umowne
h. warunki płatności
i. postępowanie reklamacyjne
j. gwarancja i rękojmia
k. kontekst realizacji projektu unijnego

6. Umowy na świadczenie usług – istotne kwestie

a. przedmiot i sposób świadczenia usługi
b. prawa i obowiązki stron umowy
c. podwykonawstwo
d. usługi powtarzające się okresowo
e. termin
f. wynagrodzenie
g. weryfikacja prawidłowości świadczenia usług
h. kary umowne
i. warunki płatności
j. kontekst realizacji projektu unijnego

7. Umowa na roboty budowlane – istotne kwestie

a. przedmiot (wybuduj, zaprojektuj i wybuduj)
b. sposób realizacji
c. prawa i obowiązki stron umowy
d. podwykonawstwo
e. termin
f. nadzór nad realizacją umowy
g. wynagrodzenie (ryczałtowe, kosztorysowe)
h. odbiór
i. warunki płatności
j. kary umowne
k. instrumenty zabezpieczające zamawiającego
l. spory i dochodzenie roszczeń
m. korzystanie przez zamawiających z dostępnych wzorców umów (np. FIDIC)
n. kontekst realizacji projektu unijnego

8. Kwestie społeczne w umowach o zamówienie

a. zatrudnienie na umowę o pracę
b. pozostałe kwestie społeczne

9. Modyfikacja umowy o zamówienie

a. zmiany, które muszą zostać przewidziane w dokumentacji zamówienia
b. zmiany możliwe do wprowadzenia z mocy ustawy Pzp
c. ugoda

10. Odstąpienie od umowy o zamówienie

a. przesłanki
b. termin
c. skutki

11. Rozwiązanie umowy o zamówienie

a. przesłanki
b. termin
c. skutki

12. Unieważnienie umowy o zamówienie

a. przesłanki
b. procedura unieważnienia

13. Realizacja projektu UE, a treść umowy o zamówienie – na co zwrócić szczególną uwagę?

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych. Obecnie – jako ekspert ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych – GWW Legal – świadczy usługi doradztwa prawnego z ww. zagadnień.

Autor i współautor wielu publikacji książkowych i artykułów.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dwudniowego dla jednej osoby wynosi 790 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 04.04.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 kwietnia.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.