PROGRAM SZKOLENIA:

I. Prawne aspekty zamówień publicznych w branży IT

1. Rekomendacje Prezesa UZP – praktyczne wskazówki jak uniknąć błędów przy udzielaniu zamówień IT
2. Oprogramowanie „open source” i własnościowe
3. Licencje i sublicencje

II. Opis przedmiotu zamówienia w IT

1. Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT
2. „Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna – na wybranych przykładach zamówień na oprogramowanie, sprzęt IT, materiały eksploatacyjne
3. Postanowienia umowy zabezpieczające interes zamawiającego w sytuacji zaoferowania „produktów równoważnych”
4. Opis przedmiotu zamówienia na dostawy sprzętu IT
5. Opis przedmiotu na usługi IT a wycena usług objętych przedmiotem – jak można zabezpieczyć interesy zamawiającego w zamówieniu na usługi utrzymania i rozwoju systemu informatycznego
6. Podział zamówienia na części – wymagania szczególne i praktyczne przykłady w tym w świetle orzecznictwa KIO dokumentowania w protokole postępowania braku podziału na części zamówienia IT

III. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w IT 

1. Jakie warunki udziału warto określić w branży IT – proporcjonalność oraz związek z przedmiotem zamówienia
2. Zdolność zawodowa – doświadczenie jako warunek gwarantujący należyte wykonanie zamówienia
3. Zdolność zawodowa – potencjał kadrowy jako istotny element w IT, w tym uprawnienia osób, certyfikaty posiadane przez osoby
4. Zdolność finansowa i ekonomiczna
5. Specyfika IT jako uzasadnienie szczególnych wymagań wobec konsorcjum wykonawców

IV. Rodzaje oświadczeń lub dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające warunki udziału w postępowaniu
2. Dokumenty przedmiotowe – próbki, karty katalogowe, deklaracje zgodności, wyniki testów wydajności, ISO, Energy Star
3. Termin składania dokumentów, forma, jak rozumieć „aktualność” na dzień złożenia, uzupełnianie
4. Jednolity europejski dokument zamówienia

V. Specyfika kryteriów oceny ofert w zamówieniach IT

1. Jak sprostać wymaganiom ustawowym przy jedynym kryterium ceny lub wadze większej niż 60% – praktyczne wskazówki zapisów do protokołu postępowaniu
2. Pozacenowe kryteria oceny ofert – przykłady realnych kryteriów w IT, w tym mniej znanych, błędy i dobre praktyki
3. „Pułapki” przy pozacenowych kryteriach oceny ofert, w tym związane z terminem realizacji zamówienia, gwarancją jakości – czy i kiedy korzystać z wzorów matematycznych i kiedy robić „symulacje”
4. Reguły opisu kryterium kosztu na przykładzie zakupu urządzeń drukujących
5. Kryterium personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia jako kryterium gwarantujące jakość usług IT

VI. Specyfika umów IT

1. Postanowienia dotyczące kar umownych i praw autorskich
2. Aneksowanie umowy – okoliczności, sposoby elastycznego „zarządzania” realizacją umowy

VII. Elektronizacja zamówień publicznych wg ustawy Pzp i rozporządzenia o elektronizacji – jak przygotować się do nowych obowiązków

Szkolenie skierowane jest do:

zamawiających, członków komisji przetargowych, osób przygotowujących postępowanie o zamówienie publiczne, organów kontrolnych, wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w branży IT

Metoda szkolenia:

case study, nastawienie na praktyczny aspekt, analiza najczęściej popełnianych błędów ze wskazaniem jak ich uniknąć i prawidłowo stosować się do przepisów, poparcie aktualnymi wynikami kontroli Prezesa UZP, orzecznictwem KIO, przykładami zapisów

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Dr Andrzela Gawrońska – Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych (w tym ponad 30 po nowelizacji z 2016 r.) m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”, „Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT

(bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 22.02.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WENDEREDU przy ul. Św. Józefa 1/3 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.