PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawa prawna i jej zastosowanie

1. Prawo zamówień publicznych
2. Ustawa o finansach publicznych
3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
4. Umowa o dofinansowanie
5. Wytyczne
6. Komunikat Komisji Europejskiej

II. Udzielanie zamówień do 30 000 EUR zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi

1. Tryby przewidziane w Wytycznych horyzontalnych

a. Rozeznanie rynku
b. Zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe)

2. Od czego zależy czy zamówienie zostanie udzielone w trybie rozeznania rynku, czy zasady konkurencyjności?
3. Jaki tryb zastosować przy innych wyłączeniach stosowania Pzp niż na podstawie art. 4 pkt 8?

III. Rozeznanie rynku

1. Rozeznanie rynku – na czym polega?
2. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
3. Czy w trybie rozeznania rynku niezbędna jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu?
4. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
5. Czy w rozeznaniu rynku wymagana jest publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
6. Jakie dokumenty z rozeznania rynku musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?
7. Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci przy udzielaniu zamówień w trybie rozeznania rynku?
8. Studium przypadku – omówienie jak poprawnie udzielić zamówienia w trybie rozeznania rynku na konkretnych przykładach

IV. Zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe)

1. Zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe) 0 na czym polega?
2. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
3. W jakim publikatorze należy ogłosić zapytanie ofertowe i od czego zależy wybór publikatora?
4. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
5. W jakim publikatorze beneficjent musi opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
6. Jakie dokumenty z zapytania ofertowego musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?
7. Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci przy udzielaniu zamówień w trybie zasady konkurencyjności?
8. Studium przypadku – omówienie jak poprawnie udzielić zamówienia w trybie zasady konkurencyjności na konkretnych przykładach

V. Stosowanie wytycznych

1. Stosunek Wytycznych horyzontalnych do Wytycznych programowych – jaka jest ich wzajemna relacja i jaki ma to wpływ na udzielanie zamówień przez beneficjentów? (dot. zamówień udzielonych przed ostatnią zmianę ustawy wdrożeniowej)
2. Jakie ewentualne uszczegółowienia niosą za sobą Wytyczny programowe względem Wytycznych horyzontalnych? (dot. zamówień udzielonych przed ostatnią zmianę ustawy wdrożeniowej)
3. Wytyczne po nowelizacji ustawy wdrożeniowej – co w ich zakresie istotnego się zmieniło?

VI. Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi, a regulamin udzielania zamówień

1. W jaki sposób pogodzić stosowanie już obowiązującego w jednostce regulaminu udzielania zamówień do 30 000 EUR z obowiązkiem stosowania Wytycznych?
2. Czy zmiana obowiązującego regulaminu jest konieczna?
3. Jakie czynności należy podjąć, aby zapewnić kwalifikowalność poniesionych wydatków.

VII. Kontrola i sankcje

1. W jaki sposób odbywać się będzie kontrola prawidłowości udzielania zamówień?
2. Jak beneficjent powinien bronić się przed zarzutami kontrolujących? – w jaki sposób powinien formułować zarzuty i je uzasadniać?
3. Sankcje za nieprawidłowe udzielenie zamówień publicznych

a. Zwrot środków
b. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
c. Wykluczenie beneficjenta z możliwości uzyskiwania środków unijnych przez okres 3 lat.

Szkolenie adresowane jest nie tylko do beneficjentów, którzy z racji uzyskanego wsparcia z funduszy unijnych zobowiązani są do stosowania szczególnych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 000 EUR, ale również do osób odpowiedzialnych za ich nadzór oraz kontrolę.

Celem szkolenia jest przygotowanie przedstawicieli beneficjentów do udzielania zamówień w ramach projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki oraz rozwiązania, które pozytywnie zostały zweryfikowane podczas odbytych kontroli. Ponadto zwrócona zostanie uwaga na te obszary procedury, które niosą dla beneficjentów największe ryzyko w zakresie korekt finansowych i nieprawidłowości w projektach.

 Jeżeli chodzi o przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kontrolę procedur zamówieniowych w projektach szkolenie ma na celu dogłębne zapoznanie ich z regulacją procedury oraz wskazanie na te obszary, które są szczególnie istotne z racji wykonywanej przez nich funkcji tj. ochrony interesów finansowych UE.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 15.02.2018r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.