PROGRAM SZKOLENIA:

I DZIEŃ SZKOLENIA

I. Podstawa prawna i jej zastosowanie

1. Prawo zamówień publicznych
2. Ustawa o finansach publicznych
3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
4. Umowa o dofinansowanie
5. Wytyczne
6. Komunikat Komisji Europejskiej

II. Udzielanie zamówień do 30 000 EUR w projektach UE

1. Tryby przewidziane w Wytycznych

a. Rozeznanie rynku
b. Zasada konkurencyjności

2. Od czego zależy czy zamówienie zostanie udzielone w trybie rozeznania rynku, czy zasady konkurencyjności?
3. Jaki tryb zastosować przy innych wyłączeniach stosowania Pzp niż na podstawie art. 4 pkt 8?

III. Rozeznanie rynku

1. Rozeznanie rynku – na czym polega?
2. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
3. Czy w trybie rozeznania rynku niezbędna jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu?
4. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
5. Czy w rozeznaniu rynku wymagana jest publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
6. Jakie dokumenty z rozeznania rynku musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?
7. Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci przy udzielaniu zamówień w trybie rozeznania rynku?
8. Studium przypadku – omówienie jak poprawnie udzielić zamówienia w trybie rozeznania rynku na konkretnych przykładach

IV. Zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe)

1. Zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe) 0 na czym polega?
2. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
3. W jakim publikatorze należy ogłosić zapytanie ofertowe i od czego zależy wybór publikatora?
4. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
5. W jakim publikatorze beneficjent musi opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
6. Jakie dokumenty z zapytania ofertowego musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?
7. Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci przy udzielaniu zamówień w trybie zasady konkurencyjności?
8. Studium przypadku – omówienie jak poprawnie udzielić zamówienia w trybie zasady konkurencyjności na konkretnych przykładach

V. Udzielanie zamówień zgodnie z Wytycznymi, a regulamin udzielania zamówień

1. W jaki sposób pogodzić stosowanie już obowiązującego w jednostce regulaminu udzielania zamówień do 30 000 EUR z obowiązkiem stosowania Wytycznych?
2. Czy zmiana obowiązującego regulaminu jest konieczna?
3. Jakie czynności należy podjąć, aby zapewnić kwalifikowalność poniesionych wydatków.

VI. Sankcje

1. Zwrot środków
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Wykluczenie beneficjenta z możliwości uzyskiwania środków unijnych przez okres 3 lat
4. Odpowiedzialność karna

 

II DZIEŃ SZKOLENIA

I. Podstawa prawna i jej zastosowanie

1. Prawo zamówień publicznych
2. Ustawa o finansach publicznych

II. Udzielanie zamówień do 30 000 EUR z krajowych środków publicznych

1. Zasady wydatkowania środków publicznych wynikające z ufp – co z nich wynika i jak je stosować w praktyce?
2. Organizacja udzielania zamówień do 30 000 EUR w jsfp – jak znaleźć złoty środek pomiędzy dbałością o środki publiczne, a nadmiernym formalizmem i biurokracją?
3. Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30 000 EUR – czy jest on w ogóle niezbędny i co ewentualnie powinno się w nim znaleźć?
4. Przykładowe procedury udzielania zamówień do 30 000 EUR

a.  Tryby ofertowe
b. Tryby negocjacyjne

5. Zamówienia do 30 000 EUR, a Kc – dlaczego stosowanie Kc jest istotne przy zamówieniach do 30 000 EUR i na jakie przepisy Kc w szczególności należy zwrócić uwagę?
6. Dokumentowanie udzielenia zamówienia do 30 000 EUR – jakie są w tym zakresie obowiązki, a jakie dokumenty warto posiadać celem zabezpieczenia interesu zamawiającego?
7. Umowa o zamówienie – czy są niezbędne, czy tylko czasami warto je posiadać, a jeżeli tak, to kiedy warto je posiadać?

III. Sankcje

1. Zwrot środków (ewentualny)
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Odpowiedzialność karna

IV. Pytania, dyskusja

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, jeden z czołowych ekspertów w zakresie kontroli projektów unijnych, korekt finansowych oraz procedur związanych ze zwrotem środków z UE; w tym zakresie opublikował 4 książki oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Autor wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na rzecz beneficjentów funduszy UE, w tym jsfp, które pozwoliły uniknąć korekt finansowych. Pełnomocnik beneficjentów w postępowaniach kontrolnych oraz administracyjnych związanych ze zwrotem środków unijnych; brał czynny udział w kilkuset procedurach związanych z nakładaniem korekt finansowych oraz ze zwrotem środków zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi:

a) 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych)- przy zgłoszeniu na szkolenie 1-dniowe

b) 790 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych)- przy zgłoszeniu na szkolenie 2-dniowe (“Zamówienia publiczne do 30.000 euro- projekty UE, krajowe środki publiczne”)

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 06.06.2019r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9:30 do 15:30.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.