PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Regulacja udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy UE

1. Przepisy traktatowe
2. Dyrektywy
3. Ustawa Pzp
4. Inne ustawy krajowe m.in. ustawa o finansach publicznych
5. Decyzje KE
6. Komunikaty KE
7. Program operacyjny i uszczegółowienie
8. Wytyczne horyzontalne i programowe
9. Umowa o dofinansowanie
10. Taryfikatory korekt finansowych

II. Doświadczenia z perspektywy finansowej 2007-2013

1. Jakie nieprawidłowości w zamówieniach publicznych ustalano najczęściej w toku kontroli – z uwzględnieniem informacji z kontroli KE oraz ETO
2. W jakich sytuacjach najczęściej dochodziło do nieprawidłowości – jakie były ich przyczyny faktyczne i prawne?
3. Jakie wnioski z perspektywy finansowej 2007-2013 wyciągnąć Beneficjent?

III. Zasady udzielania zamówień publicznych

1. Omówienie wszystkich zasad udzielania zamówień publicznych , w tym zachowania uczciwej konkurencji, niedyskryminacji, przejrzystości
2. W jakiego rodzaju przepisach zasady te zostały urzeczywistnione?
3. Jak dokonywać interpretacji poszczególnych szczegółowych przepisów ustawy Pzp w świetle zasad?
4. W jaki sposób IZ (IP, IW) uzasadnia nieprawidłowości oraz podstawę do nałożenia korekty finansowej powołując się na zasady udzielania zamówień publicznych?

IV. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Jakie czynności składają się na czynności przygotowawcze?
2. Które z czynności przygotowawczych są istotne ze względu na prawidłowość wydatkowania środków unijnych?
3. Które czynności przygotowawcze – jeżeli nie będą przeprowadzone w sposób poprawny – mogą nie pozwolić na przeprowadzenie prawidłowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego?
4. Omówienie prawidłowego wzorca działania zamawiającego przy dokonywaniu czynności przygotowawczych:
a. przygotowanie OPZ,
b. ustanowienie warunków udziału w postępowaniu,
c. ustanowienie kryteriów oceny ofert,
d.  żądanie dokumentów od wykonawców,
e. dalsze czynności przygotowawcze
5. Czynności wykonawcze w świetle orzecznictwa

V. Przygotowanie dokumentacji postępowania

1. Jak przygotować SIWZ, aby nie naruszał on przepisów ustawy Pzp oraz pozwalał na kwalifikowalność wydatków?
2. Jakie błędy w przygotowaniu SIWZ pozwalają na stwierdzenie nieprawidłowości i nałożenie korekty finansowej, a które pozwalają uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych dla Beneficjenta?
3. Jak przygotować Ogłoszenie o zamówieniu, aby nie naruszał on przepisów ustawy Pzp oraz pozwalał na kwalifikowalność wydatków?
4. Jakie błędy w przygotowaniu Ogłoszenie o zamówieniu pozwalają na stwierdzenie nieprawidłowości i nałożenie korekty finansowej, a które pozwalają uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych dla Beneficjenta?

VI. Tryby udzielenia zamówienia publicznego

1. Wszczęcie postępowania
2. Tryby podstawowe
3. Tryby konkurencyjny
4. Tryby niekonkurencyjne
5. Jakie błędy przy wyborze trybu zamawiający dokonują najczęściej?
6. W jaki sposób prawidłowo dokonywać wykładni wyboru trybu zamówienia publicznego w praktyce kontroli?
7. Jak nieprawidłowy wybór trybu wpływa na dofinansowanie z UE, czy zawsze musi kończyć się nieprawidłowością i korektą finansową?

VII. Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniej

1. W jaki sposób zamawiający powinien dokonać oceny ofert
2. Jakie naruszenia w tym zakresie przesądzają o wystąpieniu nieprawidłowości i korekty finansowej, a które będę miały charakter wyłącznie formalny?
3. Ocena ofert w orzecznictwie

VIII. Umowa o zamówienie

1. Jak sporządzić umowę o zamówienie publiczne – na co w szczególności uważać?
2. Jakie  błędy w umowie o zamówienie mogą nieść za sobą ryzyko dla projektu unijnego?
3. Zmiana umów o zamówienie publiczne – kiedy może dojść do zmiany?
4. Zmiana umowy o zamówienie publiczne w świetle orzecznictwa

IX. Projekty UE a zamówienia do 30 tys. euro

1. Specyfika udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w projektach unijnych
2. Zasady udzielania zamówień do 30 tys. euro w projektach unijnych
3. Szczególne wymogi udzielania zamówień do 30 tys. euro w projektach unijnych
4. Jak udzielić zamówienia do 30 tys. euro w projektach unijnych, aby nie stracić dotacji?
5. Udzielanie zamówień do 30 tys. euro w projektach unijnych w świetle kontroli instytucji przyznających środki i orzeczeń sądów administracyjnych

X. Kontrola zamówień publicznych

1. Jakie są tryby kontroli i jakie są konsekwencje działania kontrolujących w określonym trybie?
2. W jaki sposób dokonywana jest kontrola zamówień publicznych?
3. Jak polemizować z uwagami kontrolujących?

XI. Sankcje z tytułu niewłaściwego wydatkowania środków z  funduszy UE

1. Stwierdzenie nieprawidłowości
2. Niekwalifikowalność wydatków
3. Korekty finansowe
4. Decyzja o zwrocie środków i konsekwencje jej wydania
5. Wykluczenie z możliwości otrzymania środków unijnych

XII. Konsultacje z uczestnikami szkolenia

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych, miedzy innymi: „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” oraz „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 790 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, konsultacje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 07.12.2017r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9 do 15.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.