PROGRAM SZKOLENIA:

1. Realizacja przedmiotu projektu

i. Zakres realizacji przedmiotu jest odmienny niż we wniosku o dofinansowanie,
ii. Beneficjent nie zrealizował całego projektu,
iii. Beneficjent zrealizował inwestycję w zakresie większym niż przewiduje projekt,
iv. Jakie działania powinien podjąć Beneficjent? Kiedy powinien je podjąć?
v. Jakie są konsekwencje niepodjęcia wymaganych działań? Czy wykonanie ich po wymaganym czasie prowadzić będzie do negatywnych konsekwencji dla Beneficjenta?

2. Wskaźniki realizacji projektu

i. Wskaźniki produktu i metoda ich pomiaru
ii. Wskaźniki rezultatu i metoda ich pomiaru
iii. Jakie działania podjąć, gdy Beneficjent spodziewa się, że nie osiągnie wskaźników produktu dla projektu?
iv. Jakie działania podjąć, gdy Beneficjent spodziewa się, że nie osiągnie wskaźników rezultatu dla projektu?
v. Czy nieosiągnięcie wskaźników produktu każdorazowo wpływa na utratę całości lub części dotacji z UE?
vi. Czy nieosiągnięcie wskaźników rezultatu każdorazowo wpływa na utratę całości lub części dotacji z UE?

3. Zachowanie trwałości

i. Definicja trwałości projektu
ii. Czy aby na pewno trwałość projektów nie dotyczy „projektów miękkich”?
iii. Wyjątki od obowiązku zachowania trwałości projektu
iv. Jakie działania podjąć, gdy Beneficjent spodziewa się, że nie zachowa trwałości projektu?
v. Czy każdorazowo niezachowanie trwałości projektu prowadzić będzie to utraty środków dotacji z UE?

4. Dochody w projekcie

i. Projekty generujące dochód, projekty mogące generować dochód, projekty „pozornie” dochodowe i „pozornie” niedochodowe
ii. Czy wszystkie dochody w projekcie powinny podlegać rozliczeniu?
iii. Kiedy należy zweryfikować dochodowość projektu?
iv. Jakie działania powinien podjąć Beneficjent, gdy ustali, że dochód będzie wyższych lub niższy niż ten zaplanowany w projekcie?
v. Jakie są konsekwencje wystąpienia wyższego lub niższego dochodu niż ten zaplanowany w projekcie?

5. VAT w projekcie UE

i. Kiedy podatek VAT może być kosztem kwalifikowalnym?
ii. Dlaczego kwalifikowalność VAT nastręcza jsfp sporo problemów?

6. Dokumentacja projektu

i. Jakie obowiązki posiada Beneficjent w zakresie dokumentacji projektu?
ii. Jakie występują konsekwencje w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie dokumentacji projektu?

7. Kontrola na zakończenie projektu

i. Specyfika kontroli na zakończenie projektu
ii. Jakie nieprawidłowości najczęściej są ustalane w projektach?
iii. W jaki sposób kontrolujący powinien wykazać wystąpienie nieprawidłowości? – obowiązki kontrolującego, błędy formalne i merytoryczne kontrolujących
iv. Jak beneficjent powinien się bronić przez zarzutami? – instrukcja sporządzenia zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego

8. Sankcje

i. Kontrola a korekty finansowe – czy ustalenie jakiegokolwiek naruszenie powinno skutkować zwrotem dofinansowania? Jakie okoliczności uzasadniają zwrot środków?
ii. Czy zwrot środków jest jedyną sankcją za nieprawidłowości w projekcie? Kiedy zachodzić będzie odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a kiedy odpowiedzialność karna?

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, jeden z czołowych ekspertów w zakresie kontroli projektów unijnych, korekt finansowych oraz procedur związanych ze zwrotem środków z UE; w tym zakresie opublikował 4 książki oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Autor wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na rzecz beneficjentów funduszy UE, w tym jsfp, które pozwoliły uniknąć korekt finansowych. Pełnomocnik beneficjentów w postępowaniach kontrolnych oraz administracyjnych związanych ze zwrotem środków unijnych; brał czynny udział w kilkuset procedurach związanych z nakładaniem korekt finansowych oraz ze zwrotem środków zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 30.03.2020r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie odbędzie się w WenderEdu Business Center -ul. Św. Józefa 1 w godzinach od 9:30 do 15:30.

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.