PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawa prawna i kontraktowa

1. Prawo zamówień publicznych
2. Ustawa o finansach publicznych
3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
4. Umowa o dofinansowanie
5. Wytyczne
6. Komunikat Komisji Europejskiej

II. Wartość zamówienia

1. Planowanie zamówień, w tym w kontekście realizacji projektu UE
2. Zasady ustalania szacunkowej wartości zamówienia
3. Sposób ustalania szacunkowej wartości zamówienia
4. Zamówienia udzielane w częściach
5. Zamówienia mieszane
6. Termin ustalenia i zmiana wartości zamówienia
7. Regulacja Wytycznych w zakresie ustalenia wartości zamówienia

III. Zasada konkurencyjności

1. Kiedy zasada konkurencyjności ma zastosowanie? Jakie obowiązują w tym zakresie wyjątki (kwotowe, przedmiotowe)?
2. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie zasady konkurencyjności? Który z nich są kluczowe w kontekście ryzyka utraty dofinansowania z UE? (m.in. opis przedmiotu zamówienia, warunki pozytywne i negatywne, dokumenty i informacje żądane od wykonawców).
3. Charakter prawny Wytycznych – dlaczego jest on tak ważny przy udzielaniu zamówień i czemu jego nieuwzględnienie prowadzi często do problemów dla beneficjentów?
4. Czy regulamin udzielania zamówień jest niezbędny do poprawnego udzielenia zamówienia w trybie zasady konkurencyjności? Kiedy trzeba, a kiedy warto go posiadać? Co ewentualnie zmienić w już obowiązującym regulaminie?
5. Wedle jakich zasad należy przeprowadzić postępowanie? Jak i na jakiej podstawie dokonywać oceny ofert? Omówienie najczęstszych naruszeń prowadzących do utraty środków unijnych.
6. W jakim publikatorze należy ogłosić zapytanie ofertowe? Jakie są wyjątki od ogólnych zasad i kiedy beneficjent może z nich skorzystać?
7. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą? Co umowa o zamówienie powinna zawierać – elementy niezbędne, elementy zabezpieczające interesy beneficjenta jako zamawiającego, elementy pozwalające ograniczyć ryzyko utraty środków z UE.
8. W jakim publikatorze beneficjent musi opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
9. Jakie dokumenty z zapytania ofertowego musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny? Należyte udokumentowanie zamówienia.
10. Studium przypadku – omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości powodujących utratę środków UE

IV. Rozeznanie rynku

1. Kiedy mimo poprawnego przeprowadzenia rozeznania rynku nie można udzielić zamówienia w tym trybie?
2. Rozeznanie rynku – na czym polega? Kiedy obowiązuje ten tryb?
3. Jakie czynności przygotowawcze beneficjent musi przeprowadzić przed wszczęciem postępowania w trybie rozeznania rynku?
4. Czy w trybie rozeznania rynku niezbędna jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu?
5. W jakiej formie beneficjent musi zawrzeć umowę z wykonawcą?
6. Czy w rozeznaniu rynku wymagana jest publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
7. Jakie dokumenty z rozeznania rynku musi posiadać beneficjent, aby poniesiony wydatek był uznany za kwalifikowalny?
8. Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci przy udzielaniu zamówień w trybie rozeznania rynku?
9. Studium przypadku – omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości powodujących utratę środków UE

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Grzegorz Karwatowicz

Prawnik, of counsel w GWW Legal, jeden z czołowych ekspertów w zakresie kontroli projektów unijnych, korekt finansowych oraz procedur związanych ze zwrotem środków z UE; w tym zakresie opublikował 4 książki oraz kilkadziesiąt artykułów w prasie prawniczej i branżowej. Autor wielu ekspertyz prawnych sporządzanych na rzecz beneficjentów funduszy UE, w tym jsfp, które pozwoliły uniknąć korekt finansowych. Pełnomocnik beneficjentów w postępowaniach kontrolnych oraz administracyjnych związanych ze zwrotem środków unijnych; brał czynny udział w kilkuset procedurach związanych z nakładaniem korekt finansowych oraz ze zwrotem środków zarówno po stronie beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe.

Bardzo doświadczony szkoleniowiec.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 360 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykład z możliwością zadawania pytań przez uczestników, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 01.04.2021r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

Stawiamy na jakość, dlatego maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób, dzięki czemu połączenie nie jest przerywane.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Szkolenie online odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting w godz. 8:30 – 14:00.

Trener prowadzić będzie szkolenie ze specjalnie przygotowanej sali, gwarantującej najwyższą jakość szkolenia (wysoka jakość obrazu, dźwięku, prezentacja widoczna dla uczestników).

Dzień przed szkoleniem uczestnicy otrzymają zaproszenie oraz hasło umożliwiające udział w szkoleniu.

UWAGA – Nie jest wymagana instalacja platformy ClickMeeting przez uczestników szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy na bieżąco będą mieli możliwość zadawania pytań trenerowi.

Liczba miejsc ograniczona – w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób.