Celem niniejszego szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw oraz ich wpływu na przebieg procesu inwestycyjnego.
W toku szkolenia skoncentrujemy się w szczególności na praktycznych aspektach nowych regulacji, dodatkowych obowiązkach organów administracji publicznej i ich wpływie na planowane inwestycje.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

 • Cele i przyczyny wprowadzenia nowych regulacji.
 • Wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej – przesłanki, zaskarżenie.
 • Wstrzymanie przez sąd administracyjny wykonania ostatecznej decyzji środowiskowej.
 • Obligatoryjne zawieszenie postępowania w sprawie zezwoleń na inwestycje.
 • Omówienie katalogu zezwoleń na inwestycje objętych nowymi regulacjami.
 • Rozszerzone obowiązki informacyjne organów administracji publicznej i szerszy dostęp społeczeństwa do treści decyzji.

 Część II

 • Rozszerzenie kręgu podmiotów mających uprawnienie do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycje.
 • Wymogi formalne odwołania wniesionego przez nie-strony.
 • Terminy uostatecznienia się pozwoleń w kontekście nowych środków zaskarżenia.
 • Rozszerzone prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego i wstrzymania wykonania zaskarżonych zezwoleń na inwestycje.
 • Nowe obowiązki organów administracji publicznej.

Część III

 • Zmiany w ustawach odrębnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie Prawo budowlane, Prawo wodne oraz tzw. specustawach.
 • Wpływ nowych regulacji na postępowania w toku.
 • Przepisy przejściowe.
 • Omówienie potencjalnego wpływu nowych regulacji na proces inwestycyjny.

Pytania, odpowiedzi.

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Joanna Sebzda-Załuska

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł “prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 490 zł + 23% VAT (bez VAT- dla jednostek finansujących szkolenie w co najmniej 70 % ze środków publicznych).

Cena szkolenia obejmuje: wykład, konsultacje, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Należność za szkolenie należy wpłacić do dnia 10.06.2021r. na rachunek bankowy: 31 1050 1575 1000 0092 4044 8689

W przypadku jsfp istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.

UWAGA! Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób z jednej jednostki 10 % rabatu!

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

TERMIN: 17.06.2021r. w godz. 9:00 – 14:00

MIEJSCE: WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, Wrocław

Kompleks znajduje się w bardzo atrakcyjnej lokalizacji – 4 przystanki tramwajowe od Dworca Gł. i Dworca PKP.

WenderEdu posiada bezpłatny parking w ograniczonej liczbie, pozostałe osoby przyjeżdżając samochodem mogą skorzystać z płatnego parkingu.