Joanna Sebzda – Załuska

Kompetencja prawo budowlane Wrocław 1

radca prawny, partner w kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp.p.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Kierownika Wydziału Prawnego, a następnie na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Zdobyte doświadczenie skutecznie wykorzystuje świadcząc od ponad 8 lat usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.

Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest  publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.

Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu procesu inwestycyjnego dla organów administracji publicznej, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, organów nadzoru budowlanego, a także okręgowych izb inżynierów budownictwa. Jedna z prelegentów na corocznym Zjeździe Drogowców Miejskich (2013 r.), a także na konferencjach organizowanych przez Polski Związek Firm Deweloperskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.

W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł “prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Absolwentka Podyplomowych Studiów „Nowoczesne Zarządzanie Kadrami” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Grzegorz Karwatowicz

Kompetencja prawo budowlane Wrocław 2

Of counsel w GWW Legal, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (zamówienia publiczne, PPP, koncesje na roboty budowalne i usługi), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych przez beneficjentów.

doświadczenie zawodowe

W latach 2007 – 2011 jako pracownik Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował zagadnienia związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych na dokumentacji przetargowej i ustalał korekty finansowe. Współtworzył również system nakładania korekt finansowych dla dolnośląskiego RPO. Wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Obecnie – jako ekspert ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych jednej z czołowych polskich kancelarii prawnych – GWW Legal – świadczy usługi doradztwa prawnego związane z realizacją projektów unijnych, w tym zwłaszcza wspiera tak Beneficjentów, jak i instytucje przyznające środki unijne (IZ, IP, IW) w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i sądowo administracyjnych związanych z korektami finansowymi oraz zwrotem środków unijnych. Brał czynny udział w ponad stu postępowaniach związanych ze zwrotem środków zarówno po stronie Beneficjentów, jak i instytucji systemów wdrażania programów operacyjnych. Najwyższa korekta finansowa jaką obronił, to niespełna 60 000 000,oo PLN.

Świadczy również doradztwo z zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, w tym zamawiających klasycznych i sektorowych, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań jako pełnomocnik zamawiającego. Brał udział w wyłanianiu podmiotów prywatnych do wspólnej realizacji przedsięwzięć w ramach PPP, w tym tzw. dużego PPP (na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi). Reprezentował w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UZP, na rozprawach przed KIO oraz komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

publikacje

Istotne miejsce jakie posiada Grzegorz Karwatowicz w doktrynie związanej z zamówieniami publicznymi, występującymi w projektach unijnych nieprawidłowościami oraz nakładaniem korekt finansowych uwypukla fakt, iż organy administracji publicznej w toku sporządzania informacji pokontrolnych oraz w wydawanych decyzjach w przedmiocie zwrotu środków wielokrotnie posiłkują się ustaleniami zawartymi w publikacjach Grzegorza Karwatowicza. Poglądy Grzegorza Karwatowicza są także przywoływane w uzasadnieniach do orzeczeń sądów administracyjnych.

Grzegorz Karwatowicz jest współautorem – jedynej jak do tej pory na rynku wydawniczym książkowej monografii prawniczej dotyczącej korekt finansowych – „Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych” a także współautorem jedynej książkowej monografii prawniczej w zakresie specyfiki udzielania zamówień publicznych, których przedmiot współfinansowany jest ze środków unijnych – „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”.

Oprócz wyżej wymienionych monografii Grzegorz Karwatowicz jest autorem poradnika „Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowych środków”, który stanowi najobszerniejszy komentarz – spośród dostępnych pozycji wydawniczych – przepisu art. 207 ustawy o finansach publicznych – przedmiotowo istotnej regulacji w zakresie zwrotu środków pochodzących ze współfinansowania unijnego.

Opublikował nadto 4 inne monografie poświęcone problematyce pomocy publicznej, w tym funduszom unijnym oraz zamówieniom publicznym. Najnowszą pozycją wydawniczą jest  publikacja (współautor J. Sebzda-Załuska) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.

Na uwagę zasługuje również bogaty dorobek (ponad stu) artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych pismach branżowych i prawniczych, w tym dwumiesięczniku Najwyższej Izby Kontroli „Kontrola Państwowa”, miesięczniku regionalnych izb obrachunkowych „Finanse Komunalne”, czy miesięcznikach: „Przetargi Publiczne”, „Finanse Publiczne”, „Finanse Sektora Publicznego”.

Grzegorz Karwatowicz jest także ekspertem współpracującym z najbardziej poczytnymi dziennikami w Polsce: „Rzeczpospolitą” oraz „Dziennikiem Gazetą Prawną”, dla których udziela wywiadów oraz komentuje sprawy związane z funduszami unijnymi oraz zamówieniami publicznymi. Eksperckich komentarzy udziela również Polskiej Agencji Prasowej.

szkolenia

Status Grzegorza Karwatowicza jako czołowego eksperta w zakresie zamówień publicznych oraz problematyki nieprawidłowości w projektach unijnych, korektach finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych oraz zwrotu środków potwierdza działalność edukacyjna i szkoleniowa. Grzegorz Karwatowicz z wyżej wymienionego zakresu przeprowadził około 200 szkoleń, w których uczestniczyło wielu przedstawicieli organów i instytucji publicznych występujących w systemach realizacji programów operacyjnych i pełniących funkcję IZ, IP, IP II st., IPOC oraz beneficjentów.

W szkoleniach przeprowadzonych przez Grzegorza Karwatowicz uczestniczyli przedstawiciele m.in. organów i instytucji takich jak: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Najwyższa Izba Kontroli, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Grzegorz Karwatowicz szkolił także największych zamawiających i beneficjentów wsparcia unijnego, w tym przedstawicieli: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Politechniki Wrocławskiej, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, biura zamówień publicznych m.st. Warszawy, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji, Agencji Rynku Rolnego, Urzędu Miasta Poznania, Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Zakładu Opieki Zdrowotnej w MSWiA w Białymstoku, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Dr Andrzela Gawrońska - Baran

prawo budowlane szkolenia Wrocław, szkolenia z zamówień publicznych Wrocław, korekty finansowe szkolenia Wrocław, ochrona środowiska szkolenia Wrocław, Szkolenia z funduszy unijnych, Szkolenia zamówienia publiczne, Szkolenia dla administracji, szkolenie kpa, Ochrona środowiska szkolenia, proces inwestycyjny,

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada 15 letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz podyplomowe Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (praca dyplomowa nt. „Prawo wspólnotowe a prawo krajowe w perspektywie przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej”).

Obroniła rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk prawnych na temat „Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne”, która została następnie opublikowana w formie monografii prawniczej przez Wydawnictwo LexisNexis (obecnie Wolters Kluwer).

Dr Gawrońska-Baran doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych zdobywała podczas pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2002-2008, gdzie zajmowała stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, odpowiedzialnego za zagadnienia prawne i legislacyjne, a wcześniej Naczelnika Wydziału Legislacji w Departamencie Prawnym. Brała czynny udział w rządowych i parlamentarnych pracach legislacyjnych nad ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz jej kolejnymi nowelizacjami do 2008 r. Następnie współprowadziła spółkę specjalizującą się w obsłudze prawnej, w szczególności w zamówieniach publicznych i prawie gospodarczym. Przez prawie 6 lat kierowała także departamentem zamówień publicznych w dużej jednostce sektora finansów publicznych.

Mecenas Gawrońska-Baran doradza zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom ubiegającym się o zamówienia publiczne, w tym występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przemysław Kuderczak

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających (ponad 15 lat doświadczenia w temacie zamówień publicznych).

Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Szkoleniowiec w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca dwóch edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego (przeprowadził ponad 130 godzin wykładowych). Wykładowca czterech edycji studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych.

Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Kompetencja prawo budowlane Wrocław 11

radca prawny, mediator sądowy w sprawach nieruchomości.

Specjalizuje się w prawie nieruchomościami, w tym w obrocie, obciążaniu, wynajmowaniu nieruchomości, sporach sąsiedzkich, inwestycjach budowlanych, planowaniu przestrzennym, ochronie gruntów i zabytków. Świadcząc obsługę prawną od ponad 7 lat jako radca prawny, udziela skutecznej pomocy prawnej deweloperom oraz innym podmiotom w realizacji inwestycji związanych z nieruchomościami. Wspiera od strony prawnej również zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

Pracuje również jako nauczyciel akademicki oraz trener w obszarze szkoleń prawniczych organizowanych dla inwestorów na rynku nieruchomości i pracowników organów administracji publicznej.